name='description'/> தமிழ்த்தேன் : 02/17/21

ஆங்கில நுட்பச் சொற்களுக்கு இணையான தூய தமிழ்ச் சொற்கள் !

விரும்பும் பதிவைத் தேடுக !

புதன், 17 பிப்ரவரி, 2021

கலைச்சொற்கள் = GLOSSARY "N" TERMS


அன்னைத் தமிழிருக்க அயல்மொழியில் பேசுவதேன் !

---------------------------------------------------------------------------

N.C.C = இளவணி (வே.சொ.19)

NADHASWARAM = ஏழில் (த.எழு.46)

NARROW GAP = இண்டு (வே.சொ.81)

NARROW GAUGE = இட்டிமையளவி (வே.சொ.80)

NARROWNESS = இட்டிமை (த.ஆ.அக) (குறள்.478)

NATHASWARAM = தாரை ; ஏழில் (த.ஆ.அக)

NATURE = நீர்மை (த.ஆ.அக)

NECESSITY = அகத்தியம் (சொ.ஆ.15)

NECKLACE = கடிகை; கழுத்தணி (த.ஆ.அக)

NECKLACE. = மதாணி (மது.461)

NEGATION = எதிர்மறை (த.இல)

NEGATION = மறுத்துரை

NEGATION = மறுப்பு

NEGATIVE = எதிர்மம்

NEGOTIABLE = பேசத்தகு

NEGOTIATION = ஒப்புப் பேசல்

NEIGHBORHOOD = அண்மையம்

NEMATODE = உருளைப்புழு

NEON = செவ்வொளியம்

NEON GAS = செவ்வொளி வளிமம்

NEON TESTER = மின் விளம்பி

NEPHROLOGY = சிறுநீரகவியல்

NEST = குடம்பை (கூடு) (பா.தொ.71)

NET USER = வலையப் பயனர்

NET WORK = வலையம்

NETTING = வலைப் பை (த.ஆ.அக)

NETWORK CONNECTIVITY = வலைய இணைப்புமை

NEUROLOGY = நரம்பியல்

NEUTER PLURAL =பலவின் பால் (த.இல)

NEUTER SINGULAR = ஒன்றன்பால் (த.இல)

NEW CLOTH = கோடி (பா.தொ.78)

NEW CLOTH = கோடி (வே.சொ.142)

NEW MOON = இருள்மதி (பரி.11.37)

NEW MOON DAY = இருள்மதி (அமாவாசை) (பா.தொ)

NEWLY PURCHASED CLOTH = கோடி (த.ஆ.அக)

NICE TOOTH = அரிசிப்பல் (சொ.15)

NICKEL = நவையம்

NIGHT – DRESS = துயிலாடை

NIGHTINGALE = அல்லிசைப் புள் (த.ஆ.அக)

NIGHTY = துயிலி

NIL BALANCE = சுழி இருப்பு

NIL REPORT = இலவறிக்கை

NIPPER = கிள்ளுக்குறடு

NITROGEN = வெடியம்

NO OBJECTION CERTIFICATE = தடையின்மைச் சான்று (ஆ.து.த)

NOBLE GAS = உயரிய வளிமம்

NOBLE METAL = உயரிய மாழை

NODE = கணு

NODULE = சிறு கணு

NON – VEG HOTEL = தூவையர் உணவகம் (த.ஆ.அக)

NON-CONDUCTOR = அல்கடத்தி

NON-LINEAR = நேரியமற்ற

NON-METAL = அன்மாழை

NON-TERMINATING = முற்றுப் பெறா

NON-VEG HOTEL = தூவையர் விடுதி (த.ஆ.அக)

NON-VEG BRIYANI = ஊனடிசில் (ஊன்+ அடிசில்)

NON-VEGETARIAN HOTEL = கறியுணா மிசைபுலம்

NON-VEGITARIAN MEALS = கறியுணா (கறி + உணா)

NOON = நண்பகல் (பா.தொ.102)

NOON-DAY = உருமம் (த.ஆ.அக)

NORMAL (MATH) = செங்கோடு

NORMALITY (CHEMISTRY) = சமன்மை

NORTH = உத்தரம் (வடக்கு) (சொ.18)

NORTH = உத்தரம் (வே.சொ.32)

NOSE – JEWEL = மூக்குத்தி (த.ஆ.அக)

NOTATION = குறியீடு

NOTE (MUSIC) = சுதி

NOTES & DRAFTS = குறிப்புகளும் வரைவுகளும் (த.எழு.32)

NOTIFICATION = அறிவிக்கை (த.எழு.6)

NOTIFY = தெரிவுறுத்து

NOUN - NUMERAL NOUN = எண்ணுப் பெயர் (த.இல)

NOUN - PERSONAL NOUN =வினையாலணையும் பெயர்

NOUN - VERBAL NOUN = தொழிற்பெயர் (த.இல)

NOUN = பெயர் (த.இல)

NOUN -ABSTRACT NOUN = பண்புப் பெயர் (த.இல)

NUCLEAR FISSION = அணுக்கரு பிளவுறல்

NUCLEAR FUSION = அணுக்கரு ஒன்றிழைவு

NUCLEOID = அணுக்கரு வனையம்

NUCLEON = அணுக்கருத் துகள்

NUCLEONICS = அணுக்கருவியல்

NUM LOCK = எண்பூட்டு

NUMERICAL = எண்சார்

NURSE = செவிலி (நெடு.153)

NUT & BOLT = சுரையும் ஊன்றியும்.

NUT = சுரை (வே.சொ.247)

-------------------------------------------------------------------------------------

குறுக்க விளக்கம்

அக = அகநானூறு

அறி.க= அறிவுக் கதிர் (நூல்)

ஆ.து.த = ஆட்சித் துறைத் தமிழ் (நூல்)

இல.திரு= இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்.

இனி.நா= இனியவை நாற்பது

ஐங் = ஐங்குறுநூறு

க.த.அக = கழகத் தமிழ் அகராதி

கலி = கலித்தொகை

கார்.நா= கார் நாற்பது

குற = திருக்குறள்

குறி = குறிஞ்சிப்பாட்டு

குறு = குறுந்தொகை

சட்.த= சட்டத் தமிழ் (நூல்)

சில = சிலப்பதிகாரம்

சிறு = சிறுபாணாற்றுப்படை

சொ.ஆ. = சொல்லாராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்

த.ஆ.அ = தமிழ் ஆங்கில அகராதி

த.இல. = தமிழ் இலக்கணம் (நூல்)

த.எழு. = தமிழில் எழுதுவோம் (நூல்)

த.நா.வி = தமிழ் நாட்டு விளையாட்டுகள்

நற் = நற்றிணை

நெடு = நெடுநல்வாடை

பதி = பதிற்றுப்பத்து

பரி = பரிபாடல்

பா.தொ. = பாட்டும் தொகையும் (நூல்)

புற = புறநானூறு

பெரு = பெரும்பாணாற்றுப்படை

பொரு = பொருநராற்றுப்படை

பொறி.குறி= பொறியியல் குறியீடுகள்

மது = மதுரைக்காஞ்சி

மலை = மலைபடுகடாம்

முரு = திருமுருகாற்றுப்படை

முல் = முல்லைப்பாட்டு

வே.சொ= வேர்ச்சொற் கட்டுரைகள்

-------------------------------------------------------------------------------------

ஆக்கம் + இடுகை

கலைச்சொற்கள்

வை.வேதரெத்தினம்

(Maraimani2021@gmail.com)

ஆட்சியர்

தமிழ்ப் பணி மன்றம்

[தி.பி.2052:கும்பம்(மாசி)05]

{17-02-2021}

-------------------------------------------------------------------------------------

கலைச்சொற்கள் = GLOSSARY "M" TERMS

அருந்தமிழ் நமக்கிருக்க ஆங்கிலத்தில் பேசுவதேன் !

-----------------------------------------------------------------------------

MACHINE = எந்திரம் (பெரு.260,மது.258)

MACHINE MAN = பொறிவலவர் (த.ஆ.அக)

MACHINE VICE = எந்திரக் கதுவை

MADAM = அம்மணி (த.ஆ.அக)

MAGICIAN = மையலார் (த.ஆ.அக)

MAGNESIUM = வாலிமம்

MAGNESIUM = வெளிமம்

MAGNET = கட்டகம் (வே.சொ.136)

MAGNETIC FLUX = காந்தப் பாயம்

MAGNIFYING GLASS = உருப்பெருக்காடி

MAGNITUDE = எண்ணளவு

MAIN = முதன்மை (த.ஆ.அக)

MAIN ROAD = பெருஞ்சாலை (த.ஆ.அக)

MAIN STREET = பெருஞ்சாலை (த.ஆ.அக)

MAKE = வனைதல் (த.ஆ.அக)

MAKE LOOSE = நெகிழ் (பா.தொ.109)

MALARIA = மலைச்சுரம் (த.ஆ.அக)

MALFUNCTION = பிறழ் செயல்

MALLET = கொட்டுப்பிடி (த.ஆ.அக)

MALPRACTICE = கெடுசெயல் (த.இல)

MAMMALIA = பாலூட்டிகள்

MAN OF UNNATURAL BEHAVIOR = கோணையன் (வே.சொ.169)

MAN POWER = ஆள்வினை (அக.279.8)

MANAGEMENT = மேலாண்மை

MANDREL (LATHE) = கீலச்சு (த.ஆ.அக)

MANGANESE= மங்கனகை

MAN-HOLE = சேவைத் துளை

MANIFOLD = பன்மடியம்

MANIPULATE = கையூடாள்

MANKIND = மன்பதை (சொ.ஆ.47)

MANTLE = பிடாம் (காந்தல் விளக்கில் எரியும் பை )(த.ஆ.அக)

MANUAL WORK = உடலுழைப்பு (த.இல)

MANUFACTURED ARTICLES = செய்பொருள்

MANUFACTURER = புனைவர் (த.ஆ.அக)

MANUFACTURING REGISTER = வனை பொருள் பதிவேடு

MAP = தரைப்படம் (த.ஆ.அக)

MAP= மேற்பரசம் (பக்.29.பொறி.குறி)

MARBLE = மாக்கல் (த.ஆ.அக)

MARINE COURSE = கடல் சார் படிப்பியல்

MARINE FOOD = கடல் சார் உணவு

MARKET = ஆவணம் (த.ஆ.அக)

MARKING BLOCK = வருவு கட்டை

MARKING GAUGE = கோடு வருவி

MARKING TABLE = வருவு மேசை

MARRIAGE = மணவணி (சில:1:1:42)

MARS = செம்மீன் (செவ்வாய்) (பா.தொ.84)

MASONRY = கற்கட்டு

MASS = திரள் (சொ.ஆ.47)

MASS = நிறை

MASSACRE = நூழிலாட்டு (பா.தொ.109)

MASSACRE = நூழில் (படுகொலை) (த.ஆ.அக)

MASTER = ஆண்டை (த.ஆ.அக)

MATCH = ஈடாட்டம் (பக்258.த.நா.விளை)

MATERIAL = பொருண்மை

MATERNITY HOME = ஈனில் (குறு.85.3) (பா.தொ)

MATHEMATICAL EXPRESSION = எண்கோவை (த.ஆ.அக)

MATING = சுணங்கல் (உடலுறவு) (சிறு.24)

MATING ROOM = சுணங்கறை (பரி.9:20,21,22.)

MATING ROOM = சுணங்கறை (பரி.9:20,21,22.)

MATRICULATION SCHOOL = பதின்மப் பள்ளி

MATRIX (CELL NUCLEAR) = அடையணி

MATRIX (MATH) = தளவணி

MATTER = பருப் பொருள்

MATTER = புலனம் (விஷயம்) (வே.சொ.284)

MAXIMUM = மீப்பெருமம்

MAXIMUM = மீமம் (த.ஆ.அக)

MEALS = அவிழ்ப்பதம் (பொரு.112)

MEALS PLATE = பிழா (பெரு.276)

MEAN VALUE = இடை மதிப்பு

MECHANIC = கம்மியர் (நற்.94.4,நெடு.57,மது.521)

MECHANICS = இயக்கவியல் (த.ஆ.அக)

MECHANISM = இயக்க முறை

MECHANISM = பொறியமைப்பு, அமைவியல் (த.ஆ.அக)

MEDIATOR = இணக்கம் செய்குநர் (த.ஆ.அக)

MEDICAL REP = உறை பகர்நர் (பா.தொ.111)

MEDICINE - EAR DROPS = செவியுறை

MEDICINE - EYE DROPS = கண்ணுறை

MEDICINE - NASAL DROPS = மூக்குறை

MEDICINE = உறை

MEDITATION = ஊழ்கம் (வே.சொ.88)

MEDIUM = மிதம் (த.ஆ.அக)

MEDIUM WAVE = இடையலை

MELODY = இசையினிமை (த.ஆ.அக)

MELTING POT = உருக்குச் சட்டி

MEMBERSHIP = உறுப்பாண்மை (த.ஆ.அக)

MEMBRANE = மென்றோல் (த.ஆ.அக)

MEME = போன்மி

MEMO = நினைவுக் குறிப்பு (த.ஆ.அக)

MEMORANDUM = நினைக் குறிப்பு

MENIALS = குற்றேவலர் (த.ஆ.அக)

MENTAL ARITHMETIC =வாய்க்கணக்கு (த.ஆ.அக)

MENTALITY = மனப் பாங்கு (த.ஆ.அக)

MENU = உணவுப்பட்டி (த.ஆ.அக)

MENU = ஊண் பட்டி

MENU BAR = பட்டிப்பட்டை

MERCANTILE LAW = வணிகநெறி

MERCURY = இதள்

MERITEMATIC TISSUE = ஆக்கத் திசு

MESS = அவிழகம் (பொரு.112)

MESSAGE = தூதுரை

MESSENGER= பற்றியம்

METAL = மாழை; கனி (வே.சொ.191,217)

METAL DETECTOR = மாழை விளம்பி

METAL MART = ஏன வில்லூரி

METALLOIDS = மாழை வனையங்கள்

METAPHOR = உருவகம் (த.இல)

METEOROLOGY = வானிலை ஆய்வியல் (த.இல)

METER – AMMETER = மின்னோட்ட மானி

METER - ENERGY METER = நுகர்ச்சி மானி

METER – GALVANOMETER = மின் புல மானி

METER – MULTI METER = மின் வலி மானி

METER - OHM METER = மின்தடை மானி

METER - PANEL BOARD TYPE = பதி வகை மானி

METER - PORTABLE TYPE = எடுவகை மானி

METER - PROJECTION TYPE = புடைப்பு வகை

METER - VOLT METER = மின்னழுத்த மானி

METER - WATT METER = மின் திறன் மானி

METER = மாத்திரை (தமி.மத.2)

METER = மானி

METHOD = ஆம்புடை

METHOD = வழிதுறை (த.ஆ.அக)

METHODOLOGY = முறையியல்

METONYMY = ஆகுபெயர் (த.இல)

METRICAL COMPOSITION = யாப்பு (சொ.ஆ..42)

METRICAL COMPOSITION =யாப்பு (சொ.ஆ.42)

MIC - (MICROPHONE) = ஓரி

MIC - CARBON MIC = துகளோரி

MIC - CONDENSER MIC = திரையோரி

MIC - CRYSTAL MIC = படிக ஓரி

MIC - DYNAMIC MIC = வில்லோரி

MIC STAND = ஓரித் தளி

MICA = பூவிந்து

MICRO PROCESSOR = நுணல் (த.ஆ.ஆக)

MICROMETER – DEPTH = அகப்பு நுண்ணளவி

MICROMETER – INSIDE = அக நுண்ணளவி

MICROMETER – OUTSIDE = புற நுண்ணளவி

MICROMETER = நுண்ணளவி

MICRON = நுண்மன்

MICROPROCESSOR = நுண்ணலசி

MICROSCOPE – (COMPOUND) = நுண்ணயப்பாரி

MICROSCOPE = உருப்பெருக்கி (த.ஆ.அக)

MICROSCOPE= நயப்பாரி

MIDDLE CLASS PEOPLE = இடைநிலை வகுப்பினர்

MIGRATION = புலம்பெயர்வு (மலை.392)

MIGRATION = வலசை போதல்(பா.தொ.114)

MILD = அரி (வே.சொ.12)(நெடு.164)(தொல்.உரி.58)(பொரு.32)

MILD STEEL = அரியுருக்கு

MILD STEEL ANGLE = கோண அரியுருக்கு

MILD STEEL CHANNEL = பகர அரியுருக்கு

MILD STEEL FLAT = அரியுருக்குப் பட்டை

MILD STEEL PIPE = அரியுருக்குக் குழாய்

MILD STEEL ROUND ROD = அரியுருக்கு உருளை

MILD STEEL SQUARE ROD = அரியுருக்கு சவுக்கை

MILD STEEL WIRE = அரியுருக்குக் கம்பி

MILESTONE = படிக்கல்

MILITARY SERVICE = படையூழியம் (த.ஆ.அக)

MILL = ஆலை (பெரு.261)

MILL STONE = திரிகல் (திருவை) (வே.சொ.

MILLER = ஆலைவாணர் (த.ஆ.அக)

MILLING MACHINE – HORIZONTAL = கிடையியக்க அகழ்வுப் பொறி

MILLING MACHINE – UNIVERSAL = சுழலியக்க அகழ்வுப் பொறி

MILLING MACHINE – VERTICAL = குத்தியக்க அகழ்வுப் பொறி

MILLING MACHINE = அகழ்வுப் பொறி

MILLING MACHINE = துருவுப் பொறி (வே.சொ.288)

MILLION = இருமடியாயிரம்

MILLION = பதிநூறாயிரம் (த.ஆ.அக)

MIMICRY = அகசியம் (த.ஆ.அக)

MINERAL = கனிமம்

MINERAL JELLY = கனிமக்களி

MINERAL OIL = கனிம எண்ணெய்

MINERAL WATER = கனிம நீர்

MINES & MINERALS = கனியும் கனிப்பொருளூம் (ஆ.து.த)

MINI MEALS = சிற்றுணா (உணா = உணவு)

MINIMUM = மீச்சிறுமம்

MINISTER - (OF CABINET RANK) = அவைநிலை அமைச்சர்(ஆ.து.த)

MINISTER – (CABINET) = அவை அமைச்சர் (ஆ.து.த.)

MINISTER – (DEPUTY MINISTER) = துணை அமைச்சர் (ஆ.து.த)

MINISTER – (OF STATE) = துறைநிலை அமைச்சர் (ஆ.து.த)

MINOR = இளவர்

MINUTES = நிகழ்குறிப்பு

MIRASDAR = நிலக்கிழார் (த.ஆ.அக)

MIRRORED IMAGE = படிவடிவம் (பிரதிபிம்பம்)வே.சொ.233)

MIRUTHANGKAM = மதங்கம்(த.ஆ.அக)

MISPLACE இடந்தவறி வை (த.ஆ.அக)

MISS = இன்மையுணர் (த.ஆ.அக)

MISS'S (MISSUS) = திருமதி (த.ஆ.அக)

MIST = வெம்பாவி (சொ.ஆ.45)

MISTAKE = பிழை (சொ.ஆ.45)

MISTER = திருவாளர் (த.ஆ.அக)

MITIGATION = இடர் குறைப்பு

MITOCHONDRION = ஆற்றலாக்கி

MIXIE = அளைகலன் (த.ஆ.அக) மின்னுழக்கி

MIXIE = துழவை (வே.சொ.276)

MIXTURE = கதம்பம் (வே.சொ.133)

MIXTURE = கலம்பகம் (வே.சொ.133)

MOAT = அகழி (அக)

MOBILE PHONE = எழினி

MOBILE VAN = உழியூர்தி

MOBILITY = அசைவுமை

MODE = நிலமம்

MODEL = ஒப்புரு

MODEL = செய்குறி (பரி.2:15)

MODEL = படிவம்(அக)

MODEL = முன்னெறி

MODEL = முன்னெறி (த.எழு.37)

MODELLING = ஒப்புருவாக்கம்

MODEM = இணக்கி

MODERATE = மிதம் (அக)

MODERN = இக்கால

MODES OF CONSTRUING VERSES = பொருள்கோள் (த.இல)

MODIFICATION = மாற்றமைவு

MODULARITY = பகுதிமம்

MODULATION = இணக்கேற்றம்

MODULE = மாற்றலகு / அலகு

MOFFUSIL = புறநகர் (அக)

MOLE = மறு (சொ.ஆ.45)

MOMENT = திருப்பு திறன்

MOMENTUM = இயக்கவிசை (அக)

MOMENTUM = உந்தம்

MONARCHY = முடியரசு (அக)

MONARCHY = முடியாண்மை

MONITOR = காண் திரை

MONOCULAR = ஒற்றைப்பாரி

MONOPOLY = தனியுரிமை (த.ஆ.அக)

MONOTONOUS = சலிப்பூட்டும் (த.ஆ.அக)

MONTHLY = திங்கள்வாரி (த.ஆ.அக)

MOOD = மனநிலை (த.ஆ.அக)

MOON = இராக்கதிர், பசுங்கதிர், நிறைமதி, வான்மதி

MOON = திங்கள், அம்புலி, தண்ணவன், இளம்பிறை

MOON = மதி, நிலா, நிலவு, பிறை, கலைமதி

MOON = முழுமதி, வெண்மதி, செம்மதி, பொன்மதி

MOPED = பேடுருளி

MORATORIUM = குறுமுடக்கம்

MORPHING = மாற்றுருவாக்கம்

MORTAR = உரல் (த.ஆ.அக)

MORTGAGE = அடகு,; கொதுவை (த.ஆ.அக)

MORTGAGE = அடைமானம் (சட்.த.140)

MORTISE CHISEL = பொளிவாயுளி (த.ஆ.அக)

MORTISE GAUGE = காடி வருவி

MOSAIC = வடிவடுக்கு

MOTEL = பயண வழி உணவகம்.

MOTHERHOOD = தாய்மை (த.ஆ.அக)

MOTION PICTURE = இயங்குபடம் (த.ஆ.அக)

MOTIVE = உட்கிடை (த.ஆ.அக)

MOTIVE = நோக்கம் (சட்.த.74)

MOTOR = பொறிவண்டி (த.ஆ.அக)

MOTOR BIKE = உந்துருளி

MOTOR VAN = மூடுந்து (ஆ.து.த)

MOTTO = பொன்னுரை (மது.513) (முரு.145)

MOTTO = பொன்னுரை (முரு.145, மது.513))

MOULD = கட்டளை (சொ.ஆ.41)

MOULD = கட்டளை (சொ.ஆ.41)

MOUND = பதுக்கை (மணற்குன்று) (பா.தொ.114)

MOUSE = சுட்டெலி

MOUSE PAD = சுட்டெலித் தளம்

MOVABLE PROPERTIES = இயங்கு திணை (த.ஆ.அக)

MOVABLE PROPERTY = அசைவியல் சொத்து (சட்.த.47)

MUFFLE FURNACE = மூடுலை

MUG = முகவை (த.ஆ.அக)

MUG = முகவை (பா.தொ.137)

MULTI METER = பன்னோக்க மானி

MULTI MILLIONAIRE =பல்கோடிச்செல்வர்

MULTI - STORY BUILDING = பன்னிலை மாடம்

MULTIPLE = பன்மடி

MULTIPLE = பன்மம் (த.ஆ.அக)

MUMPS = தாளம்மை (த.ஆ.அக)

MUNIFICENCE = கொடைமை (த.ஆ.அக)

MUSICAL INSTRUMENT = இன்னியம் (குறி.193) (புற.153) (பதி.26:3)

MUSICAL INSTRUMENTS = வாச்சியம் (த.ஆ.அக)

MUST = கட்டாயம் (சொ.ஆ.15)

MUTATION = விகாரம்

MUTE = ஒலியடக்கு

MUTUAL FUND = பன்மய நிதியம்

MUTUALIS = ஒத்துயிரல்

MY MOTHER = யாய் (குறு.9.1)

MYOPIA = கிட்டப் பார்வை

MYTH = புனைகதை

--------------------------------------------------------------------------------------

குறுக்க விளக்கம்

அக = அகநானூறு

அறி.க= அறிவுக் கதிர் (நூல்)

ஆ.து.த = ஆட்சித் துறைத் தமிழ் (நூல்)

இல.திரு= இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்.

இனி.நா= இனியவை நாற்பது

ஐங் = ஐங்குறுநூறு

க.த.அக = கழகத் தமிழ் அகராதி

கலி = கலித்தொகை

கார்.நா= கார் நாற்பது

குற = திருக்குறள்

குறி = குறிஞ்சிப்பாட்டு

குறு = குறுந்தொகை

சட்.த= சட்டத் தமிழ் (நூல்)

சில = சிலப்பதிகாரம்

சிறு = சிறுபாணாற்றுப்படை

சொ.ஆ. = சொல்லாராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்

த.ஆ.அ = தமிழ் ஆங்கில அகராதி

த.இல. = தமிழ் இலக்கணம் (நூல்)

த.எழு. = தமிழில் எழுதுவோம் (நூல்)

த.நா.வி = தமிழ் நாட்டு விளையாட்டுகள்

நற் = நற்றிணை

நெடு = நெடுநல்வாடை

பதி = பதிற்றுப்பத்து

பரி = பரிபாடல்

பா.தொ. = பாட்டும் தொகையும் (நூல்)

புற = புறநானூறு

பெரு = பெரும்பாணாற்றுப்படை

பொரு = பொருநராற்றுப்படை

பொறி.குறி= பொறியியல் குறியீடுகள்

மது = மதுரைக்காஞ்சி

மலை = மலைபடுகடாம்

முரு = திருமுருகாற்றுப்படை

முல் = முல்லைப்பாட்டு

வே.சொ= வேர்ச்சொற் கட்டுரைகள்

-------------------------------------------------------------------------------------

ஆக்கம் + இடுகை

கலைச்சொற்கள்

வை.வேதரெத்தினம்

[maraimani2021@gmail.com] 

ஆட்சியர்

தமிழ்ப் பணி மன்றம்

[தி.பி.2052,கும்பம்,(மாசி)05]

{17-02-2021}

-------------------------------------------------------------------------------------