name='description'/> தமிழ்த்தேன் : கலைச்சொற்கள் = GLOSSARY "P" TERMS

ஆங்கில நுட்பச் சொற்களுக்கு இணையான தூய தமிழ்ச் சொற்கள் !

விரும்பும் பதிவைத் தேடுக !

வியாழன், 18 பிப்ரவரி, 2021

கலைச்சொற்கள் = GLOSSARY "P" TERMS

தீந்தமிழ் மொழி இருக்க, தென்னவரே, ஆங்கிலம் ஏன் ?

---------------------------------------------------------------------------

PACKET = பொதியல்

PADDY PACKAGE OF STRAW = கோட்டை (வே.சொ.171)

PAIL = குவளை

PAINT = ஈர்மம் (த.ஆ.அக)

PAINTING BRUSH = வட்டிகை (த.ஆ.அக)

PAIR = இணை; இரணை (த.ஆ.அக)

PALM - LEAF BOX = கடகப் பெட்டி (வே.சொ.150,159)

PALM – LEAF SMALL BOX = கொட்டான் (வே.சொ.152)

PALM OF THE HAND = குடங்கை (த.ஆ.அக)

PALMYRA LEAF BOX = கொட்டம் (கொட்டான்) (பா.தொ.76)

PAMPHLET = சிற்றேடு (த.ஆ.அக)

PANEL = தக்கார் பட்டியல்

PANEL = பலகம்

PANTS = கலிங்கம் (சிறு.85) (பெரு.469)

PAPER MART = தாளிகை வில்லூரி

PAPER WEIGHT = தாள் பளு (த.எழு.66)

PARALLEL = இணைவரி (த.ஆ.அக)

PARALLEL CIRCUIT = இணைச் சுற்று

PARALLEL SHANK = செங்கால் (பெரு.439)

PARAMETER = அளவுரு

PARAPET WALL = பிடிசுவர் (த.ஆ.அக)

PARASITE -ஒட்டுயிரி (த.ஆ.அக)

PARENCHYMA = உடன்கூழ்த் திசு

PARENTHESIS = அடைப்புக்குறி

PARITY = இணைமம்

PARK – CAR = ஊர்திப் பொழில்

PARK – SNAKE = பாம்புப் பொழில்

PARK = பொழில்

PARLIAMENTARY SECRETARY = மன்றத் துணைவர் (ஆ.து.த)

PAROTTAH = புரியப்பம்

PARTIALITY = ஒருசார்பு

PARTICIPLE - ADJECTIVAL PARTICIPLE = பெயரெச்சம் (த.இல)

PARTICIPLE - ADVERBIAL PARTICIPLE = வினையெச்சம் (த.இல)

PARTICIPLE - MIDDLE PARTICLE = இடைநிலை (த.இல)

PARTICLE = இடைச்சொல் (த.இல)

PARTITION = வகிர்

PARTNER = பங்காளி

PARTNERSHIP = பங்காளிமை

PASS BOOK = கடவுச் சீட்டு / செல்லேடு

PASSENGER = செல்நர் (ஆ.து.த)

PASSENGER TRAIN = பல்லூர் நிரை

PAST PARTICIPLE = இறந்த கால வினையெச்சம்

PASTURAGE = மேய் புலம் (மது.303)

PATENT = புனையுரிமம்

PATROL = சுற்றுக்காவல்

PATRON = புரவலர் (த.இல)

PATTERN = சாயல் (சிறு.16)

PATTERN = படிவம்(த.ஆ.அக)

PAUSE = இடைநில்

PAUSE = இடைநிறுத்தம் (த.ஆ.அக)

PAWN = அடகு (சட்.த.132)

PAY SCALE = ஊதிய நிரக்கு

PEAK = சிமையம் (பெரு429)

PEDESTAL = நிலைமேடை (த.ஆ.அக)

PEN - BALL POINT = மணித்தூவல்

PEN - INK PEN = மைத்தூவல்

PEN - SKETCH PEN = புனைதூவல்

PEN = தூவி (த.ஆ.அக)

PEN = தூவல்

PENCIL = தூலி (த.ஆ.அக)

PENCIL = வன்னிகை; தூலிகை (த.ஆ.அக)

PENNA = இறகு

PENTAGON = ஐங்கோணம் (த.ஆ.அக)

PENTAGONAL = ஈரைங்கூம்பு

PENTHOUSE = சார்ப்பு (பா.தொ.80)

PENTHOUSE = சார்ப்பு (வே.சொ.234)

PENULTIMATE = ஈற்றயல் (த.ஆ.அக)

PEON = ஏவலர் (த.ஆ.அக)

PERENNIAL = பல்லாண்டிய

PERFECT TENSE = வினை முடிவுறு காலம்

PERFORMANCE = செயற்றிறன்

PERFUME = நறுமணம்

PERFUME = நறுமணம் (த.ஆ.அக)

PERFUME = நறுமை

PERIMETER = சுற்றளவு

PERIODIC = ஆவர்த்தனம்

PERISCOPE = ஓதிமப் பாரி

PERMANENCE = நிலைப்பு (த.ஆ.அக)

PERMEABILITY = புகவிடுமை

PERMEABLE = புகவிடும்

PERMISSION (TO LEAVE) = புறவிடை (த.ஆ.அக)

PERMUTATION = வரிசை மாற்றம்

PERSON - FIRST PERSON = தன்மை (த.இல)

PERSON - SECOND PERSON = முன்னிலை (த.இல)

PERSON - THIRD PERSON = படர்க்கை (த.இல)

PERSONAL = ஆள்சார்

PERSONAL ACCOUNT = தனியாள் கணக்கு

PERSONAL COMPUTER = தனியாள் கணினி

PERSONALITY = ஆளியன்மை

PERSONNEL = ஆளிநர், பணியாளர்

PERSONNEL DEPARTMENT = பணியாளர் துறை

PERSONNEL OFFICER = பணியாளர் அலுவலர்

PERSPECTIVE TARGET = தொலைநோக்கு இலக்கு

PETROL = எரிசல் / கன்னெய்

PETROLEUM = புவி எண்ணெய்

PETROMAX = காந்தல் விளக்கு (வே.சொ.185)

PHARMACEUTICAL COMPANY = மருந்தாக்க நிறுவனம்

PHASE = கட்டம் / முகநிலை

PHENOMENON = தோற்றப்பாடு

PHILOLOGY = மொழி நூல் (த.இல)

PHILOLOGY = மொழிநூல் (சொ.ஆ)

PHLEGM = சளி

PHLOEM = சல்லடைத் திசு

PHONETICS = ஒலி பிறப்பியல் (த.இல)

PHOSPHORUS = எரியம்

PHOSPHORUS = தீயகம்(த.ஆ.அக)

PHYSICAL TARGET = வேலை இலக்கு

PHYSICALLY HANDICAPPED = ஏலார் (இயலாதவர் )(த.ஆ.அக)

PIAL =திண்ணை (பட்.143)

PICK – AXE = குந்தாலி; கூந்தாலி (வே.சொ.177)

PICK - POCKET = முல்லைமாறி (த.ஆ.அக)

PICNIC = உலாவூண்

PILOT LAMP = சுட்டு விளக்கு

PINCERS = உன்மை (அக);கொடிறு (வே.சொ.167)

PINCERS = கொடிறு@

PINE APPLE = செந்தாழை

PINK = செந்நீலம்

PINK = மகர நிறம், இளஞ்சிவப்பு (த.ஆ.அக)

PINK COLOUR = மகர நிறம்

PIONEER = முன்னோடி

PIPE = நாடி

PIPETTE = வடிவளவை (த.ஆ.அக)

PITCH (MUSIC) = சுருதி

PITCHER (SMALL) = தோண்டி வே.சொ.288)

PITCHER = குடம் (வே.சொ.288)

PIVOT = சுழலகம்

PIXEL = படவலகு

PLAN = திட்டம் / படராங்கு(பொறி.குறி.பக்.29)

PLAN = நடவை (த.ஆ.அக)

PLANE – CIRCULAR = பிறை இழைப்புளி

PLANE – GROOVING = மூட்டு இழைப்புளி

PLANE – JACK = சீரிழைப்புளி

PLANE – MOULDING = குழைவு இழைப்புளி

PLANE - PLOUGHING = காடி இழைப்புளி

PLANE – REBATE = தட்டு இழைப்புளி

PLANE – ROUTER = சோடு இழைப்புளி

PLANE – SKEW = அகடு இழைப்புளி

PLANE – SMOOTHING = சவலை இழைப்புளி

PLANE – TRYING = திரையல் இழைப்புளி

PLANE = இழைப்புளி

PLANET = கோள்மீன் (கிரகம்) (சிறு.242) (புற.392) (பட்.68)

PLANNING & DESIGNING = முறையமைப்பும் வடிவமைப்பும்

PLANTAE = நிலத்திணையரசு

PLANTS = நிலத்திணை (சொ.ஆ.7)

PLASMA = குழைமம்

PLASTER = காரச்சீலை (த.ஆ.அக)

PLASTIC = ஞெகிழி

PLASTIC GOODS = ஞெகிழிப் பொருள்கள்

PLASTIC TRADERS = ஞெகிழி வணிகர்

PLASTICITY = நெகிழ்மம்

PLATE = தட்டு, உணவுத் தட்டு (த.ஆ.அக)

PLATE = வட்டில் (பா.தொ.143)

PLATELET = தட்டுவம்

PLATINUM = விழுப்பொன்

PLATINUM =வெண்பொன்(த.ஆ.அக)

PLATTER = தட்டு (த.ஆ.அக)

PLAY GROUND = ஆடுகளம் (அக.364.3)

PLAY GROUND = பண்ணை (ஐங்.73.2; 74.4.)

PLAYER = ஆடகன் (வே.சொ.76)

PLAYER = ஆடுநர் (பதி.17:6)

PLEATED SHEET = அலைமடித் தகடு

PLEDGE = இல்லடை (த.ஆ.அக)

PLIERS – COMBINATION = கூட்டுக்குறடு

PLIERS – CUTTING = வெட்டுக்குறடு

PLIERS - FLAT NOSE = தட்டைக்குறடு

PLIERS – GAS = தூம்புக்குறடு

PLIERS - LONG NOSE = மூஞ்சைக்குறடு

PLIERS - PIPE BENDING = நெளிகுறடு

PLIERS - ROUND NOSE = கூர்ங்குறடு

PLIERS = குறடு

PLOUGH = நாஞ்சில் (கலப்பை) = (பரி.1:5) (பெரு.199)

PLOUGH = மேழி (பா.தொ.141)

PLUM BOB = குண்டு நூல்

PLUMBUM = காரீயம் (த.ஆ.அக)

PLURAL = பன்மை (த.இல)

PLURALITY = பன்மை (த.ஆ.அக)

PLUTONIUM = பொன்னாகம்

PNEUMATIC = வளியழுத்த

PNEUMONIA = குலைக் காய்ச்சல் (க.த.அக)

PNEUMONIA = சளிக்காய்ச்சல்

POCKET = பக்கரை (த.ஆ.அக)

POEM SONG – இசைப் பா (சொ.ஆ.42)

POEM SONG = பாட்டு (இசைப்பா )(சொ.ஆ..42)

POETIC METER = பா (சொ.ஆ.42)

POETIC METRE = பா (சொ.ஆ.42)

POETRY = செய்யுள் (சொ.ஆ.42)

POETRY = செய்யுள் (சொ.ஆ.42)

POINTED GRILLED COMPOUND = இடுமுட் புரிசை (மது.27) (முல்.27)

POLARITY = முனையம்

POLICE COMMISSIONER =கொத்தவால் (த.ஆ.அக)

POLICE  CUDTODY = காவல் வயப்பாடு

POLISH = போலந்தியம்

POLISHING MACHINE = துலக்குப் பொறி

POLY CYCLIC = பல்சுழல்

POLYGON = பல்கோணம்

POLYHEDRON = பன்முகி

POLYMER = பன்மம் / மீச்சேர்மம்

POLYMERIZATION = பன்மமாக்கல்

POLYNOMIA = பல்லுறுப்புக் கோவை

POLYNOMIAL = பல்லுறுப்புக் கோவை

POLYNOMIAL = பன்மணிக் கோவை

POLY-PHASE = பன்முக நிலை

POLYTHENE = கனிம நார்

POND = இலஞ்சி (குளம்) (குறு.91.2) (நற்.160.8)

POP UP = தெரித்தெழு

POPPING CREASE (CRICKET)= இயங்குகளம்(த.ஆ.அக)

PORRIDGE = கூழ்

PORTABLE = எடுப்பியல் (ஆ.து.த)

PORTAL = நுழைவம்

PORTAL = வாயில் (த.ஆ.அக)

PORTERAGE = சுமைகூலி (த.ஆ.அக)

PORTICO = முன்றில் (புற.129,170, 247, 316, 388) (குறு.41.4) (பெரு.96)

PORTRAIT முகப்படம் / நீள்படம்

POSITIVE = நேரளவு

POSITIVE = நேர்மம்

POST (INTERNET) .= இடுகை

POSTER = சுவரொட்டி (த.ஆ.அக)

POSTULATE = உரைகோள்

POT (LARGE) = குழிசி (வே.சொ.192)

POT WITH SMALL HOLE = இல்லிக்குடம் (த.ஆ.அக)

POTABLE = குடிதகு

POTATO CHIPS = வறுசீவல்

POTENTIAL = உள்ளார்ந்த

POTENTIAL ENERGY = உண்ணிலையாற்றல்

POTENTIAL ENERGY = இயக்க ஆற்றல்

POTTER =வேட்கோ (த.ஆ.அக)

POVERTY = நிரப்பு (பா.தொ.106)

POWER (MATH) = அடுக்கு

POWER = வல்லமை (பக்.75.பொறி.குறி)

POWER TILLER = நாஞ்சிலூர்தி

POWER TILLER = நாஞ்சிலூர்தி

PRACTICE = புரிவியல் (வே.சொ.202)

PRAISE WORTHINESS = புகழ்மை (த.ஆ.அக)

PREAMBLE = நோக்குரை (ஆ.து.த)

PREAMBLE = முகப்புரை

PRECEDENCE = முன்னிகழ்வு

PRECISION = நுண்மை; துல்லியம் (த.ஆ.அக)

PREDICATE = பயனிலை (த.இல)

PREDICT = முன்னறி

PREFACE = முகவுரை

PREFERENCE = நயப்பு

PREFERENCE = முன் விருப்பம்

PRELIMINARY = முன்னெளிய

PRELIMINARY TEST =வெள்ளோட்டம் (த.ஆ.அக)

PREMATURE = முதிரு முன்

PREPOSITION = முன்னுருபு

PRESENCE OF MIND = மன முன்னிலை

PRESENT PARTICIPLE = நிகழ் கால வினையெச்சம்

PRESENTATION = தோன்றளிப்பு

PRESERVE = கேடுறாக் காப்பு

PRESTIGE = தன்மதிப்பு (த.ஆ.அக)

PRETENSION = நடலை (பா.தொ.102)

PRETEXT = தலைக்கீடு (சொ.ஆ.45)

PREVIEW = முன்பார்வை

PRICE INCREASE = சூடு வைத்தல் (வே.சொ.210)

PRIMARY = முதன்மை

PRIME NUMBER = பகா எண்

PRIMITIVE = எளிநிலை

PRINCIPLE = கோட்பாடு (த.எழு.66)

PRINCIPLE = நெறிமுறை (சொ.ஆ.61)

PRINCIPLE =கோட்பாடு (த.ஆ.அக)

PRINT - AMMONIA = கார அச்சு

PRINT - BLUE PRINT = நீல அச்சு

PRINT - RONEO PRINT = தாளச்சு

PRINT – TELEPRINT = செய்தியச்சு

PRINT - TYPE WRITE = தட்டச்சு

PRINT – XEROX = ஒளியச்சு

PRINT (OUT OF PRINT) = படிவச் சுழிமை

PRINT = அச்சு

PRINT = உருப்பதிவு / உருவடி

PRINT OUT = உருப்பதி படிவம் / உருவடிப் படிவம்

PRINT SCREEN = திரைப்பிடிப்பு

PRINTED SAREE = எழுத்துச் சேலை (த.ஆ.அக)

PRINTER = அச்சியம்

PRINTER = அச்சுப்பொறி

PRINTER = உருப்பதிவம் / உருவடியம்

PRINTER = வன்னியம் (த.ஆ.அக)

PRINTING = உருப்பதிமை / உருவடிமை

PRINTING COURSE = உருப்பதி படிப்பு / உருவடி......

PRINTING MACHINE உருப்பதி எந்திரம் / உருவடி...

PRINTING PAPER = உருப்பதி தாள் / உருவடிதாள்

PRINTING PRESS = உருப்பதிவகம் / உருவடியகம்

PRINTING TECHNOLOGY = உருப்பதி நுட்பம்/ உருவடி.....

PRISM = படிகம் (த.ஆ.அக)

PRISM = பட்டகம் (த.ஆ.அக)

PRIVACY = தனியம்

PRIVATE CARRIER = சொந்தச் சுமையுந்து (ஆ.து.த)

PROBE = நுண்ணாய்வு

PROBLEM = சிக்கல்

PROCESS (ANALYSIS) = அலசல்

PROCESS (METHOD) = வழிமுறை

PROCESS (PHENOMENON) = நிகழ்முறை

PROCESS = செயல்முறை

PROCESSING = கட்டளை செயலாக்கம்

PROCLAMATION = சாற்றுரை (த.ழு.73)

PROCRASTINATION (DELAY) = நெடுநீர்மை (த.ஆ.அக)

PROCRASTINATION = நெடுநீர்மை (காலந்தாழ்த்தல்)

PROCURE = முதற்கொள்

PRODIGY = அருந்திறல் பிள்ளை

PRODUCE = முந்துறுத்து (த.எழு.46)

PRODUCTION CENTER = வனைமனை (த.ஆ.அக)

PROFILE = தற்செய்தி; தற்குறிப்பு

PROFILE PICTURE = அறிமுகப்படம்

PROFORMA = அமைபடிவம் (ஆ.து.த)

PROGRAM (COMPUTER) = செய்திட்டம்/செயற்கட்டளை

PROGRAM = முன்வரிப்பு (பக்.29.பொறி.குறி)

PROGRAMME = நிகழ்நிரல் (த.எழு.61)

PROGRAMME = பணித்திட்டம்

PROGRAMMER = நிரலர்

PROHIBITION = விலக்கல் (சொ.ஆ.41)

PROJECT = திட்டப்பணி (ஆ.து.த)

PROJECT = பாட வகுப்பீட்டுப் பணி

PROJECT = புரிவாக்கம்.(பக்.10.பொறி.குறி)

PROJECTION = பிதிர்வு (த.எழு.46)

PROJECTOR = ஒளிவீச்சி

PROJECTOR = படப் பொறி

PROKARYOTE = அணுக்கருவிலி

PROLONGATION OF SOUND = அளபெடை (த.இல)

PROMISE = உறுதியுரை (சட்.த.125)

PROMOTION = மேலுயர்த்து

PRONOUNCE = பலுக்கு (த.ஆ.அக)

PROOF = ஒப்பச்சு; எண்பிப்பு (த.எழு.67)

PROOF = சான்றுறுதி (சட்.த.133)

PROOF = பார்வைப் படி (த.ஆ.அக)

PROOF-READING = மெய்ப்புத் திருத்தல் (த.ஆ.அக)

PROPER NAME = இயற்பெயர் (த.ஆ.அக)

PROPERTY = சொத்து (சொ.ஆ.38)

PROPOSAL = எடுப்புரை (த.எழு.66) மொழிவு

PROPOSAL = புரிவுரை (சட்.த.125)

PROPOSAL = முன்னீடு (பக்.15.பொறி.குறி)

PROSODY = யாப்பிலக்கணம் (த.இல)

PROSPECT = வருநிலை

PROTECTION = காப்பு

PROTECTIVE ENDORSEMENT = காப்புக் குறிப்பு (த.எழு.65)

PROTOCOL = விதிமுறை

PROTOPLASM = அணுநீர்மம்

PROTOPLASM = ஊன்மம் (த.ஆ.அக)

PROTOTYPE = படியச்சு (த.ஆ.அக)

PROTOTYPE = மாதிரியம்

PRUDENCE = முன்மதி

PSYCHOSIS = உளநோய் (த.ஆ.அக)

PSYCHOLOGY = உளநூல் (சொ.ஆ)

PROSTITUTE = பூவிலை மகளிர் (சில.புகா.இந்.51)

PUBERTY = பூப்படைவு (பரி.16:30)

PUBLIC CARRIER = வாடகைச் சுமையுந்து (ஆ.து.த)

PUBLIC CONVENIENCE = பொதுநல வசதி (ஆ.து.த)

PUBLIC HALL = பொதியில் (சொ.ஆ.47)

PUBLICATION = பதிப்பு

PUBLICITY = விளம்பம்

PUBLICITY = விளம்பல் (ஆ.து.த)

PULLEY PULLER = கப்பிக் கவரி

PULSATING = துடியசைவு

PUMP = உமிழி. இலவந்திகை (த.ஆ.அக)

PUMP = துலை (ஏற்றம்)(வே.சொ.251)

PUMP = பம்பு, பம்பை (ஆ.து.த)

PUMPING STATION = இறைப்பு நிலையம் (த.அ.அக)

PUNCH – BELL = மணிக் குந்தம்

PUNCH – CENTER = மையக் குந்தம்

PUNCH – DOT = புள்ளிக் குந்தம்

PUNCH – FIGURE = உருக் குந்தம்

PUNCH – HOLLOW = புழல் குந்தம்

PUNCH – NAIL = ஆணிக் குந்தம்

PUNCH – NUMBER = இலக்கக் குந்தம்

PUNCH – PIN = ஊசிக் குந்தம்

PUNCH – PRICK = கூர்க் குந்தம்

PUNCH = குந்தம் (வே.சொ.177) (முல்.41)

PUNCHING PLIERS = சுரி (வே.சொ.246)

PUNCTURE = பொளிதல் (த.ஆ.அக)

PURITY = வான்மை (தூய்மை) (பா.தொ.150)

PURPLE = செவ்வூதா

PYRAMID = நாற்கூம்பு

-----------------------------------------------------------------------------------

குறுக்க விளக்கம்

அக = அகநானூறு

அறி.க= அறிவுக் கதிர் (நூல்)

ஆ.து.த = ஆட்சித் துறைத் தமிழ் (நூல்)

இல.திரு= இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்.

இனி.நா= இனியவை நாற்பது

ஐங் = ஐங்குறுநூறு

க.த.அக = கழகத் தமிழ் அகராதி

கலி = கலித்தொகை

கார்.நா= கார் நாற்பது

குற = திருக்குறள்

குறி = குறிஞ்சிப்பாட்டு

குறு = குறுந்தொகை

சட்.த= சட்டத் தமிழ் (நூல்)

சில = சிலப்பதிகாரம்

சிறு = சிறுபாணாற்றுப்படை

சொ.ஆ. = சொல்லாராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்

த.ஆ.அ = தமிழ் ஆங்கில அகராதி

த.இல. = தமிழ் இலக்கணம் (நூல்)

த.எழு. = தமிழில் எழுதுவோம் (நூல்)

த.நா.வி = தமிழ் நாட்டு விளையாட்டுகள்

நற் = நற்றிணை

நெடு = நெடுநல்வாடை

பதி = பதிற்றுப்பத்து

பரி = பரிபாடல்

பா.தொ. = பாட்டும் தொகையும் (நூல்)

புற = புறநானூறு

பெரு = பெரும்பாணாற்றுப்படை

பொரு = பொருநராற்றுப்படை

பொறி.குறி= பொறியியல் குறியீடுகள்

மது = மதுரைக்காஞ்சி

மலை = மலைபடுகடாம்

முரு = திருமுருகாற்றுப்படை

முல் = முல்லைப்பாட்டு

வே.சொ= வேர்ச்சொற் கட்டுரைகள்

------------------------------------------------------------------------------------

 ஆக்கம் + இடுகை

கலைச்சொற்கள்


வை.வேதரெத்தினம்

[maraimani2021@gmail.com]

ஆட்சியர்

தமிழ்ப் பணி மன்றம்

{தி.பி:2052: கும்பம் (மாசி) 06}

(18-02-2021)

------------------------------------------------------------------------------------


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக