name='description'/> தமிழ்த்தேன் : கலைச்சொற்கள் = GLOSSARY "V" TERMS

ஆங்கில நுட்பச் சொற்களுக்கு இணையான தூய தமிழ்ச் சொற்கள் !

விரும்பும் பதிவைத் தேடுக !

வியாழன், 25 பிப்ரவரி, 2021

கலைச்சொற்கள் = GLOSSARY "V" TERMS

அன்னைத் தமிழிருக்க, ஆங்கிலத்தில் புகலுவதேன் ?

----------------------------------------------------------------------------

V. BELT. = கவை நாடா

V. BLOCK = கவைக் கட்டை

V.I.P = விழுமியர்(சிலப்.1:5:139)(மது.200,226)

VACANCY = வெட்புலமை (த.ஆ.அக)

VACANT = வெட்புலம்

VACANT POST = வெட்புலப் பணியிடம்

VACATE = உள்ளொழி (த.ஆ.அக)

VACATION = வாவுமுறை (த.ஆ.அக)

VACUOLE = வெற்றுக் குமிழ்

VACUUM CLEANER = தூசுறிஞ்சு கருவி

VALEDICTION = இறுதியுரை(த.ஆ.அக)

VALENCE = பிணை திறன்

VALID = ஏற்புடை

VALID = செல்லு நிலை (சட்.த.129)

VALIDATE = ஏற்புடையாக்கு

VALUE = பெறுமதி (த.ஆ.அக)

VALVE = புதவு (பெரு.52)

VAN = மூடுந்து

VAPOUR = ஆவி(சொ.ஆ.45)

VARIANT = திரிபுரு

VARNISH = காப்பெண்ணெய்

VASE = மலர்க்குவளை(த.ஆ.அக)

VAT = அண்டா(த.ஆ.அக)

VECTORS = திசையன்கள்

VEG. BRIYANI = காயடிசில் (காய் + அடிசில்)

VEGETARIAN HOTEL = காயுணா மிசைபுலம்

VEGETARIAN MEALS = காயுணா (காய் + உணா)

VEGETARIAN MEALS = ஆரதம்

VEGETATION = தாவரச் செழுமை

VEHICLE = அணிகம்

VEIL = முக்காடு; முகக்கூடு(வே.சொ.க.பக்.163)

VELOCITY = விரைபாங்கு. (பக்.78.பொறி.குறி)

VENT HOLE = அறிவழி

VENT WIRE = துளையூசி

VENTILATOR = காலதர்

VENTILATOR = காலதர்(ஆ.து.த)

VENUE = நிகழ்விடம் (த.ஆ.அக)

VENUS = வெண்மீன் (பட்.01)

VERANDA = இடைகழி (பட்.பா.144)

VERANDA = இறவாணம் (த.ஆ.அக)

VERB - CAUSATIVE VERB = பிறவினை (த.இல)

VERB - FINITE VERB = வினைமுற்று (த.இல)

VERB - INTRANSITIVE VERB =செ.பொ.குன்றியவினை (த.இல)

VERB - OPTATIVE VERB = வியங்கோள் (த.இல)

VERB - TRANSITIVE VERB = செ.பொ.குன்றாவினை (த.இல)

VERB = வினை(த.இல)

VERIFICATION = ஒத்துக்காண்பு

VERIFIED = ஆய்ந்தேம்

VERMICELLI = மாவிழை (த.ஆ.அக)

VERNIER BEVEL PROTRACTOR = வெருனியர் பாகை அளவி

VERNIER CALIPER = வெருனியர் அளவி

VERNIER DEPTH GAUGE = வெருனியர் அகப்பு அளவி

VERNIER GEAR TOOTH CALIPER = வெருனியர் பல் அளவி

VERNIER HEIGHT GAUGE = வெருனியர் உயர அளவி

VERSATILE = பல்திறப் புலமை

VERSION = பதிப்பெண்

VERSUS = எதிர்நிலையில்

VERTICAL = செங்குத்து

VERY NEAR = குறு நணி (பா.தொ.73)

VESSEL = ஏனம்; கொள்கலம் (வே.சொ.க.பக்.189,198)

VESSEL = பெய்கலம் (த.ஆ.அக)

VEXATION = மனச் சலிப்பு (த.ஆ.அக)

VICE – BENCH VICE = விசிக் கதுவை

VICE – CARPENTER’S VICE = தச்சுக் கதுவை

VICE – HAND VICE = கைக் கதுவை

VICE – LEG VICE = காற் கதுவை

VICE - MACHINE VICE = பொறிக் கதுவை

VICE – PIPE VICE = குழாய்க் கதுவை

VICE = கதுவை(பா.தொ.62)

VICE = கதுவை (பெரு.287)

VICE VERSA = எதிர்மாறாக / திருப்பியவாறு

VICTIM = பலியாள் (த.ஆ.அக)

VICTORIOUS PERSON = அடலேறு

VIDEO = விழியம்; காணொலி

VIDEO CAMERA = விழியப் படவி

VIDEO CASSETTE = விழியச் சுருள்

VIDEO CONFERENCE = விழியக் கலந்துரை

VIEW FINDER = பின்புல ஆடி

VIGILANCE COMMISSION = விழிப்பாணையம் (த.எழு.67)

VILLAGE = சீறூர் (சிறுமை+ஊர்) (பெரு.19)

VILLAGE ADMINISTRATION = ஊராண்மை (த.ஆ.அக)

VILLAGE ASSEMBLY = அம்பலம் (சொ.ஆ.47)

VILLAIN = இண்டர் (த.ஆ.அக)

VINEGAR = கீலாலம் (த.ஆ.அக)

VIOLET = ஊதா

VIOLIN = கின்னரி (பெரு.494)(த.ஆ.அக)

VIRGINITY = கன்னிமை (பரி.11.136)

VIRILE NUCLIC ACID = ஆண்டகை ஊன்மக் காடி

VISA = இசைவுச் சீட்டு

VISA = நுழைவிசைவு(ஆ.து.த)

VISCOSITY = பாகுமை

VISITING CARD = அறிசீட்டு

VISITING CARD = காண்சீட்டு(த.எழு.66)

VISUAL = நோக்கீடு

VISUAL EDUCATION = காட்சிக் கல்வி(ஆ.து.த)

VISUALIZE = மனங் காண்

VOCABULARY = சொல்வளம்

VOCABULARY = சொற்களஞ்சியம்(த.இல)

VOICE - PASSIVE VOICE = செயப்பாட்டு வினை(த.இல)

VOID = (சட்.த.129)

VOICE – ACTIVE VOICE = செய்வினை (த.இல.)

VOLATILE = விரைவாவி

VOLLEY BALL = எற்று பந்த

VOLUME CONTROL = ஒலிக் கலிங்கு

VOLUNTARY RETIREMENT = விழை ஓய்வு

VOUCHER = உறுதிச் சீட்டு

VOUCHER = சான்றுச்சீட்டு

VOW = சூளுரை(பா.தொ.84)

VOW = நீண்மொழி(பா.தொ.107)

VOWEL - LONG VOWEL = நெடில் உயிர் (த.இல)

VOWEL - SHORT VOWEL = குறில் உயிர் (த.இல)

VULCANIZED INDIAN RUBBER = வன்கந்த இந்தியப் பயின்

VULGAR = ஓடியம்

VULNERABLE = (ஊறு+இயல்) ஊறியல் (த.ஆ அக)

VULNERABLE = தீங்குறு / பாதுகாப்பற்ற

-------------------------------------------------------------------------------------

குறுக்க விளக்கம்

---------------------------

அக = அகநானூறு

அறி.க= அறிவுக் கதிர் (நூல்)

ஆ.து.த = ஆட்சித் துறைத் தமிழ் (நூல்)

இல.திரு= இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்.

இனி.நா= இனியவை நாற்பது

ஐங் = ஐங்குறுநூறு

க.த.அக = கழகத் தமிழ் அகராதி

கலி = கலித்தொகை

கார்.நா= கார் நாற்பது

குற = திருக்குறள்

குறி = குறிஞ்சிப்பாட்டு

குறு = குறுந்தொகை

சட்.த= சட்டத் தமிழ் (நூல்)

சில = சிலப்பதிகாரம்

சிறு = சிறுபாணாற்றுப்படை

சொ.ஆ. = சொல்லாராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்

த.ஆ.அ = தமிழ் ஆங்கில அகராதி

த.இல. = தமிழ் இலக்கணம் (நூல்)

த.எழு. = தமிழில் எழுதுவோம் (நூல்)

த.நா.வி = தமிழ் நாட்டு விளையாட்டுகள்

நற் = நற்றிணை

நெடு = நெடுநல்வாடை

பதி = பதிற்றுப்பத்து

பரி = பரிபாடல்

பா.தொ. = பாட்டும் தொகையும் (நூல்)

புற = புறநானூறு

பெரு = பெரும்பாணாற்றுப்படை

பொரு = பொருநராற்றுப்படை

பொறி.குறி= பொறியியல் குறியீடுகள்

மது = மதுரைக்காஞ்சி

மலை = மலைபடுகடாம்

முரு = திருமுருகாற்றுப்படை

முல் = முல்லைப்பாட்டு

வே.சொ= வேர்ச்சொற் கட்டுரைகள்

--------------------------------------------------------------------------------------

ஆக்கம் + இடுகை 

கலைச்சொற்கள்


வை.வேதரெத்தினம்

[maraimani2021@gmail.com]

ஆட்சியர்

தமிழ்ப் பணி மன்றம்

[தி.பி.2052: கும்பம் (மாசி) 13]

{25-02-2021}

--------------------------------------------------------------------------------------

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக