name='description'/> தமிழ்த்தேன்

ஆங்கில நுட்பச் சொற்களுக்கு இணையான தூய தமிழ்ச் சொற்கள் !

விரும்பும் பதிவைத் தேடுக !

வியாழன், 18 பிப்ரவரி, 2021

கலைச்சொற்கள் = GLOSSARY "O" TERMS

அருந்தமிழ் நமக்கிருக்க, ஆங்கிலத்தில் பேசுவதேன் ?

---------------------------------------------------------------------------

O.N.G.C = இயற்கை, எண்ணெய் ஆவி ஆணைக்குழு (ஆ.து.த)

OATS = பனியரிசி

OBJECT = குறிக்கோள் (சொ.ஆ.61)

OBJECT = செயப்படுபொருள் (த.இல)

OBJECTION = அட்டி

OBJECTIVE = விருப்பு சார்பிலாத

OBJECTIVE TEST = மெய்ம்மைத் தேர்வு

OBJECTIVES = குறியிலக்கு / குறிக்கோள்

OBSCENE = இடக்கர் (ஆபாசம்)(வே.சொ.248)

OBSCENITY = ஓடியம் (த.ஆ.அக)

OBSOLETE = பதடி

OBSOLETE = வழக்கிறந்த (த.ஆ.அக)

OBVIOUS = வெளிபடையாக

OCCUPATION = செய்வினை

OCCUPATIONAL HAZARD = பணிசாரிடர்

OCCUPATION = செய்வினை (பா.தொ.85)

OCR = எழுத்துணரி

OCTAGON = எண்கோணம் (த.ஆ.அக)

OCTET = எண்மம்

OCTET RULE = எண்ம விதி

OCTOPUS = எண்காலி

ODDS = வாய்ப்புக் கூறு

ODOMETER = வழியளவி

OFF = இலது

OFFER = முனைவளி

OFFER = முனைவு (சட்.த.130)

OFFICER = அதிகாரி (வே.சொ.189)

OFFICIATE = பகரப்பணி(த.ஆ.அக)

OFFLINE = முடக்கலை

OFFSET = ஈடு

OFF-SET = எதிரீடு; ஈடுகட்டு(த.ஆ.அக)

OFFSET PRINTERS = மறுதோன்றி அச்சகம்

OFF-SIDE= புன்புலம்

OHM METER = மின்தடைமானி

OIL – PRESS = காணம்; செக்கு (த.ஆ.அக)

OIL CAN = எண்ணெய்ச்சிமிழ்

OIL STONE = தீட்டுக்கல்

OILINESS = நெய்ப்பு (த.ஆ.அக)

OMELET = பொரிமுட்டை (த.ஆ.அக)

ON = உளது

ON X OFF = அளி X அவி

ON X OFF = இணை X அணை

ON X OFF = சேர் X நூர்

ONE MEASURE = குறுணி (வே.சொ.153)

ONE SIDED LOVE = கைக்கிளை (த.ஆ.அக)

ONLINE = இணையவழி

ONLINE = இயங்கலை

ONLINE PURCHASE = இணையவழிக் கொள்முதல்

ONLINE SALES = இணையவழி விற்பனை

ONLINE SERVICE = இணையவழி சேவைகள்

ONLINE TRADING = இணையவழி வணிகம்

ON-SIDE = நன்புலம்

OPACITY = ஒளிபுகாமை

OPAQUE = ஒளிபுகா

OPEN AIR THEATER = வேயா அரங்கு (ஆ.து.த)

OPERA = இசைநாடகம் (த.இல)

OPERATING SYSTEM = செயற்பாடமைப்பு

OPERATION = செயலம்

OPERATOR (HUMAN) = செயலர்

OPERATOR = இயக்கர் (த.ஆ.அக)

OPERATOR = இயக்கி (த.எழு.67)

OPPORTUNITY = தறுவாய் (த.ஆ.அக)

OPPOSITE = எதிர்மை

OPPOSITION = எதிர்ப்பு (சொ.ஆ.41)

OPTICAL FIBER = ஒளிய இழை

OPTICS = ஒளியியல்

OPTIMUM = உகமம்

OPTION = தேர்வுரிமை (த.ஆ.அக)

OPTION = நயப்பு (பா.தொ.103)

OPTION = விருப்புமை

ORANGE = கிச்சிலிப் பழம்

ORATOR = நாவலர் (த.ஆ.அக)

ORATOR = நாவலர் (த.இல)

ORATOR = நாவாணர்

ORBIT = சுற்றுப்பாதை

ORBITAL = அலைமண்டலம்

ORCHESTRA = பல்லியம் (சில:1:3:.125)

ORCHESTRA = பல்லியம் (முரு.2:119)(முரு.119)

ORDER = உத்தரவு (வே.சொ.37)

ORDINARY = வாலாயம் (த.ஆ.அக)

ORGANELLES = நுண்ணுறுப்புகள்

ORGANIC = கரிம

ORGANIZE = ஒருங்கமை

ORIENTATION = திசையமைவு

ORIENTATION COURSE = புத்தறிவுப் படிப்பு (ஆ.து.த)

ORIGIN = ஆதி

ORPHANAGE = புகலகம் (த.ஆ.அக)

ORTHODOXY = மரபுறுதி (த.இல)

ORTHOGRAPHY = எழுத்திலக்கணம் (த.இல)

ORTHOPAEDY = என்பியல் (எலும்பு இயல்)(குறள். 072)

OSCILLATION = உழலை, ஊசல் (த.ஆ.அக)

OSMOSIS = சவ்வூடல்

OSTEOARTHRITIS = மூட்டழற்சி

OUT – HOUSE = புறக்கட்டு (த.ஆ.அக)

OUT – HOUSE = புறவீடு (த.ஆ.அக)

OUTDOOR = புறமனை

OUTLET = வடிகால் (த.ஆ.அக)

OUTLET = வெளிவாய்

OUT-LINE = உருவரை (த.ஆ.அக)

OUTLINE = வெளிக்கோடு

OUT-PUT = ஈகை வளம் (கலி.95:9)

OUT-PUT = வெளியீடு

OUT-PUT TRANSFORMER = விடுவிசை ஈருள்

OUT-SOURCING = வெளிவளம் பெறல்

OVEN = மின் கனற்பு

OVEN = வாலுறை (த.ஆ.அக)

OVER – COAT = மேலங்கி (த.ஆ.அக)

OVER (CRICKET) = அறுகால் (த.ஆ.அக)

OVERDRAFT = மிகையெடுப்பு

OVERHAULING = முற்றாய்வு

OVERLAP = மீப்படிவு

OVERLOAD = மீச்சுமை

OVERSEER = கங்காணி (த.ஆ.அக)

OWN WORK = சோலி (சொ.ஆ.53)

OWNERSHIP = கொள்ளுரிமை

OX = ஏர் (எருது) பா.தொ.55)

OXYGEN = உயிரகம் (த.ஆ.அக)

OXYGEN = உயிரியம்

-------------------------------------------------------------------------------------

அக = அகநானூறு

அறி.க= அறிவுக் கதிர் (நூல்)

ஆ.து.த = ஆட்சித் துறைத் தமிழ் (நூல்)

இல.திரு= இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்.

இனி.நா= இனியவை நாற்பது

ஐங் = ஐங்குறுநூறு

க.த.அக = கழகத் தமிழ் அகராதி

கலி = கலித்தொகை

கார்.நா= கார் நாற்பது

குற = திருக்குறள்

குறி = குறிஞ்சிப்பாட்டு

குறு = குறுந்தொகை

சட்.த= சட்டத் தமிழ் (நூல்)

சில = சிலப்பதிகாரம்

சிறு = சிறுபாணாற்றுப்படை

சொ.ஆ. = சொல்லாராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்

த.ஆ.அ = தமிழ் ஆங்கில அகராதி

த.இல. = தமிழ் இலக்கணம் (நூல்)

த.எழு. = தமிழில் எழுதுவோம் (நூல்)

த.நா.வி = தமிழ் நாட்டு விளையாட்டுகள்

நற் = நற்றிணை

நெடு = நெடுநல்வாடை

பதி = பதிற்றுப்பத்து

பரி = பரிபாடல்

பா.தொ. = பாட்டும் தொகையும் (நூல்)

புற = புறநானூறு

பெரு = பெரும்பாணாற்றுப்படை

பொரு = பொருநராற்றுப்படை

பொறி.குறி= பொறியியல் குறியீடுகள்

மது = மதுரைக்காஞ்சி

மலை = மலைபடுகடாம்

முரு = திருமுருகாற்றுப்படை

முல் = முல்லைப்பாட்டு

வே.சொ= வேர்ச்சொற் கட்டுரைகள்

-------------------------------------------------------------------------------------

 ஆக்கம் + இடுகை

கலைச்சொற்கள்


வை.வேதரெத்தினம்

[maraimani2021@gmail.com]

ஆட்சியர்

தமிழ்ப் பணி மன்றம்

[தி.பி2050,கும்பம் (மாசி) 06]

{18-02-2021}

-------------------------------------------------------------------------------------