name='description'/> தமிழ்த்தேன் : கலைச்சொற்கள் = GLOSSARY "S" TERMS

ஆங்கில நுட்பச் சொற்களுக்கு இணையான தூய தமிழ்ச் சொற்கள் !

விரும்பும் பதிவைத் தேடுக !

ஞாயிறு, 21 பிப்ரவரி, 2021

கலைச்சொற்கள் = GLOSSARY "S" TERMS

செந்தமிழ் மொழியிருக்க சீமை மொழி ஏன் நமக்கு ?

----------------------------------------------------------------------------


S.E.C. WINDING WIRE = மீக்காப்பு செப்பு வலிக் கம்பி

SACHET (சாஷே) = குறும்பொதி

SACHET = குறும்பை (த.ஆ.அக)

SADDLE = கலனை

SAFARI = விலங்கு காணிடம்

SAFETY = ஏமம் (புற1, 3, 16, 41, 178, 213,பெரு.66)

SAFETY BELT = ஏமநாடா

SAFETY LOCKER = கையடைப் பேழை

SAFETY PIN = ஊக்கு

SAFETY PRECAUTION = முற்காப்பு விதிகள்

SALAD = இன்கலவை (த.ஆ.ஆ)

SALOON = அலங்காரகம்

SALT DEPOT = உப்புவாடி

SALT FACTORY = உப்பாலை

SALT FIELD = உப்பளம்

SALT FIELD = காயல் (உப்பளம்) (பா.தொ69)

SALT MERCHANT = உமணர்

SALT PRODUCER = உப்பளவர்

SALVER = தாம்பாளம் (த.ஆ.அக)

SAMPLE = மாதிரிக் கூறு

SAMOZA = மடிமசாலா

SAND PAPER = உப்புத்தாள்

SAND STONE = மணற்பாறை

SANDALS = பாதக்குறடு (த.ஆ.அக)

SANDALS = பாதுகை, செருப்பு (த.ஆ.அக)

SANDWITCH = இடையீடு

SAP WOOD = சோற்றுமரம்

SAPPHIRE = நீலமணி (த.ஆ.அக)

SAPPOTTAH = சீமை இலுப்பை

SATIRE = பழித்தல் (சொ.ஆ.60)

SATISFACTION = பொந்திகை(வே.சொ.க்.பக்.1)

SATURATION = தெவிட்டுமை

SATURATION = நிறைசெறிவு(த.ஆ.அக)

SATURATION POINT = ஏலா நிலை

SATURN = காரி, மைம்மீன் (பா.தொ)

SAUCE PAN = வாற்கிண்ணம்

SAUCEPAN = வாற்கிண்ணம் (த.ஆ.அக)

SAUCER = குடிதட்டு, மடக்கு (த.ஆ.அக)

SAVANNAH = வெப்பப் புல்வெளி

SAW – (BACK) = கூர் வாள்

SAW – (BOW) = வில் வாள்

SAW – (COMPASS) = கூனறு வாள்

SAW – (COPING) = பூ வாள்

SAW – (CROSS CUT) = ஊடறு வாள்

SAW – (DOVE TAIL) = இறகு வாள்

SAW – (HAND) = ஈர் வாள்

SAW – (KEY HOLE) = துறப்பு வாள்

SAW – (RIP)= நீடறு வாள்

SAW – (TENON) = கூர் வாள்

SAW – PANEL = பலகை வாள்

SAW = அரம்பம் (வே.சொ.க.பக்.8)

SCALE (PHYSICS) = அளவம்

SCALE = தெரிகோல்

SCALE OF PAY = ஊதிய நிரக்கு

SCANNER = வரிவருடி / வரியோட்டம்

SCANNER = வருடி; கூர்மம்

SCANNING = கூர்மப்படம்

SCHEDULE = இடாப்பு

SCHEME = செய்வாகம் (பக்.10.பொறி.குறி)

SCHEME = நடவை (மலை.432)(த.ஆ.அக)

SCHOLAR = கற்றறிஞர்

SCHOLAR = கற்றறிஞர் (த.இல)

SCHOOL OF THOUGHT = எண்ணக் குழு

SCIENTIST = கணிமேதை

SCISSORS = மயிர்குறை கருவி(பொரு.29)

SCLERENCHYMA = கடினக் கூழ்த்திசு

SCOOP = குடைதல்

SCOOTER = துள்ளுருளி

SCOPE = நோக்கெல்லை

SCRAPER – (FLAT) = தட்டைக் கிறாம்புளி

SCRAPER – (HALF ROUND) = பிறைக் கிறாம்புளி

SCRAPER – (TRIANGULAR) = முப்பட்டைக் கிறாம்புளி

SCRAPER = கிறாம்புளி

SCRATCH BRUSH = சுரண்டு தூரிகை

SCREEN = எழினி

SCREEN SAVER = திரைக் காப்பு

SCREEN SHOT = திரைநிலைப் படம்

SCREENING COMMITTEE = ஆய்ந்து தேர்குழு (ஆ.து.த)

SCREW = திருகாணி (வே.சொ.270)

SCREW DRIVER = திருப்புளி

SCREW PITCH GAUGE = திருகுப் புரியளவி

SCRIBER – (BENT) = கூன் வருவி

SCRIBER – (KNIFE POINT) = வாள்முனை வருவி

SCRIBER – (STRAIGHT) = செங்கால் வருவி

SCRIBER = வருவி

SCRIBING BLOCK = கிடை வருவி

SCROLL = திரையுருட்டு

SCRUTINY = நுணுகாய்வு.

SEAMLESS = அன்கயில்

SEARCH LIGHT = தேடு விளக்கு

SEASON = பருவம் (த.ஆ.அக)

SEASONED = பதப் படுத்திய

SECOND CROP = மறுகால் (த.எழு.46)

SECOND HAND = மறுபயன்

SECONDARY = இரண்டாமை

SECONDARY COIL = அகச் சுருள்

SECRECY = ஒளிவு மறைவு (த.ஆ.அக)

SECRECY = பூட்டகம், கோப்பியம் (த.ஆ.ஆ)

SECRET = கமுக்கம் (வே.சொ.க.பக்.6)

SECRETARY – (ADDITIONAL) = கூடுதல் செயலர் (ஆ.து.த)

SECRETARY – (ASSISTANT) = உதவிச் செயலர்( ஆ.து.த)

SECRETARY – (DEPUTY) = துணைச் செயலர் (ஆ.து.த)

SECRETARY – (JOINT) = இணைச் செயலர் (ஆ.து.த)

SECRETARY – (UNDER) = சார் செயலர் (ஆ.து.த)

SECRETARY = செயலர் (ஆ.து.த)

SECRETARY – (PRIVATE) = உள்முகச் செயலர் (ஆ.து.த)

SECTION – (CROSS) = குறுக்குச் செதுக்கம்

SECTION – (LONGITUDINAL) = நெடுக்குச் செதுக்கம்

SECTION = கிளை (வே.சொ.கட்.194)

SECTION = செதுக்கம் (பொறி.குறி.பக்.36)

SECTIONAL VIEW = செதுக்கப் பார்வல்

SECTIONING = செதுக்கல்

SECURITY = ஈட்டாவணம்

SECURITY = ஏமாப்பு (பாதுகாப்பு) (குறள். 126)

SEDIMENT = கசண்டு (வே.சொ.க.பக்.141)

SEDIMENT = படிமம்

SEED =விதை, முத்து, காழ், கொட்டை (சொ.65)

SEGMENT = கோளகம்

SEGMENTAL BRICK = குழைவுக் கல்

SELECT COMMITTEE = தெரிவுக் குழு (ஆ.து.த)

SELECTION COMMITTEE = தேர்வுக் குழு (ஆ.து.த)

SELECTIVITY = தேர்மை

SELF-CENTERED = தன்மையமான

SELF-CONFIDENT = தன்னம்பிக்கை

SELF-CONSCIOUS = மிகையான கூருணர்வு

SELF-CONSISTENT = தன்னியைபு

SELF-CONTAINED = தன்னிறைவுடைய

SELF-CONTROL = உள்ளொடுக்கம்(த.ஆ.அக)

SELF-CONTROL = தன்னடக்கம்

SELF-DEFENSE = தற்காப்பு

SELF-DISCIPLINE = மனத்திட்பம்

SELF-EVIDENT = தன்வெளிப்பாடு

SELF-EXPLANATORY = தன்விளக்கம்

SELFIE = தம்படம்

SELF-INTEREST = தனிநலம்(த.ஆ.அக)

SELF-INTEREST = தன்னலப் பற்று

SELFLESS = என்னின்றி (என்+இன்றி) (த.எழு.47)

SELF-MADE = உழைப்பாலுயர்வு

SELF-PORTRAIT = தன்னோவியம்

SELF-RELIANT = தற்சார்பு

SELF-RESPECT = தன்மானம்

SELF-RESTRAINT = தற்புலனடக்கம்

SELF-RIGHTEOUS = ஒழுக்க வீறாப்பு

SELF-SACRIFICE = தன்னல மறுப்பு

SELF-SATISFACTION = உள்ளுவப்பு(த.ஆ.அக)

SELF-SATISFIED = மிகை மனநிறைவு

SELF-SERVICE = தற்சேவை

SELF-STUDY = தற்கல்வி

SELF-SUFFICIENCY = தன்னிறைவு

SEMI SKILLED WORK = சிறுதிறல் வேலை (த.எழு.67)

SEMI-FINAL = ஈற்றயல் (த.ஆ.அக)

SEMINAR = பயிலரங்கு, ஆய்வரங்கு (த.எழு.66)

SENATE = பேரவை (த.எழு.36)

SENIOR = முதியர் (பெரு.268)

SENIOR = முன்மையர்

SENIOR = முன்னன் (முன்னவர்)(த.எழு.46)

SENIOR CITIZEN = மூதாளர்(முல்.54)

SENIORITY = முன்னமை(த.எழு.66)

SENIORITY LIST = முன்மைப் பட்டியல்

SENSITIVITY = சாலுணர்மை

SENTRY BOX = காவலர் குரம்பை(பெரு.51)

SEPTIC TANK = அழுகல் தொட்டி(த.ஆ.அக)

SEQUENCE = தொடரி

SERIAL SET CHORD = விளக்கணிக் கோவை

SERIES = சரம்

SERIES CIRCUIT = செந்தொடை

SERUM = ஊனீர்

SERVER (COMPUTER) = ஊட்டி, ஊட்டுப்புரை (த.ஆ.அக)

SERVICE = செப்பம் செய் (பா.தொ.84)

SERVICE CONDITION = பணி முறைமை (த.எழு.66)

SERVICE POSTAGE = பணியஞ்சல்

SET = கணம்

SEVEN STORIED BUILDING = எழுநிலை மாடம் (முல்.86)

SEWAGE = (சாய்கடை) சக்கடை (வே.சொ.232)

SEX = பாலினம் (த.ஆ.அக)

SHADE = நிழற்பு

SHAFT = ஏறுகால்

SHAMPOO = உசிலை (த.ஆ.அக)

SHANK = கால்; தாள்

SHARE = பகிர்வு

SHARE AUTO = பகிர் அணிகம்

SHARK = சுறவம் (சுறா) (வே.சொ.208)

SHEATH = வாழைப்பூ, தாழம்பூ மடல் (வே.சொ.66)

SHED = கொட்டில் (பெரு.189)

SHELF = அடுக்குத் தட்டு

SHELF = தட்டுப் பேழை (ஆ.து.த)

SHELF = நிலைத்தட்டு

SHELL = ஊரி

SHELL END MILL CUTTER = ஊரிமுனை அகழி

SHELLAC = கோலரக்கு (த.ஆ.அக)

SHELTER = ஆவரணம்

SHERBET = போஞ்சி / மணப்பாகு (பக்.115.பொறி.குறி)

SHERIFF = கொத்தவால்

SHIELD = வட்டணை (த.ஆ.அக)

SHIFT = குவிதம், பெயர்வு

SHIFT = பெயர்வு; அணி (த.ஆ.அக)

SHIRT = படம் (பெரு.69)

SHIRT = மெய்ப்பை (முல்.60)

SHIRT = மேற்சட்டை (த.ஆ.அக)

SHOE = அடிபுதை அரணம் (பெரு.69)

SHOE = அரணம்

SHOES = கழலிகை (த.ஆ.அக)

SHOPPING = வாங்கல்

SHORT FALL = குறைவிழல் (ஆ.து.த)

SHORT STOOL = கூழைப் பாண்டில்.

SHOVEL = மணல் வாரி

SHOW – CASE = காட்சிமாடம்(த.ஆ.அக)

SHOW ROOM = காட்சியகம்

SHOWER = நீர்த்தூவி

SHOWER = பொழிகுளி (த.ஆ.அக)

SHOWER = பொழிவு (த.ஆ.அக)

SHOWER BATH = குளி பொழிவு

SHREWD = மதிநுட்பம் (த.ஆ.அக)

SHUNT = இணைத் தடம்

SHUTTER = சுருள் கதவு

SIDE – DISH = துணையுணவு(த.ஆ.அக)

SIDE = பக்கல்(க.த.அக)

SIDE = புடை

SIDE = புடை (பக்கம்) (பா.தொ120.)

SIDE CUTTER = சரடு வெட்டி

SIDE OVEN = கொடியடுப்பு(வே.சொ.க.பக்.167)

SIDE ROOM = ஆரல்

SIGHING = நெட்டுயிர்ப்பு(த.ஆ.அக)

SIGN BOARD = குறிப்பலகை(வே.சொ.197)

SIGN IN = புகுபதி

SIGN OUT = விடுபதி

SIGNAL = குறிப்பலை

SIGNAL – (LIGHT) = ஒளிக்குறிப்பு

SIGNAL – (RADIO) = வானொலிக் குறி

SIGNAL – (RAILWAY) = நிரைவழிக் குறி

SIGNAL GENERATOR = குறிப் பொறி; குறியீன் பொறி

SIGNIFICANCE = பொருளுமை

SIGN-POST = கைகாட்டி (த.ஆ.அக)

SILENCE = வாளாமை (பரி.20.16)

SILICA (SiO2) = கன்ம ஈருயிரகை

SILICON = கன்மம்

SILVER = வெள்ளி

SIM CARD = செறிவட்டை

SIMILE = உவமை (த.இல)

SIMPLICITY = எண்மை (த.ஆ.அக)

SIMULTANEOUS = உடனிகழ்

SIN = கரிசு (பாவம்) (சொ.ஆ.44)

SINCERITY = மனத் தூய்மை(த.ஆ.அக)

SINE BAR = செஞ்சட்டம்; பாகைக் கணியம்

SINGLE ANGLE CUTTER = தனிச் சரிவகழி

SINGLE SPACE = ஒற்றை வெளி

SINGLE-SEATED SOFA = பூவணை(த.ஆ.அக)

SINGULAR = ஒருமை (த.இல)

SINUS = நீரேற்றம்

SINUS = நீரேற்றம் (த.ஆ.அக)

SITTING CHARGE = அமரூதியம்

SITTING MAT = தடுக்கு (த.ஆ.அக)

SKETCH = உருவிளக்கப் படம்

SKETCH = முன்வரை

SKILL = கூர்த்திறன்

SKILL = கைவளம்

SKILL COMPETITION = கைவளப் போட்டி

SKILLED ARTISAN = கைவல் கம்மியன்(நெடு.57)

SKILLED WORK = திறவேலை (த.எழு.67)

SKILLED WORKER = வன்கை வினைஞர்(மது.262)

SKIMMED MILK = நெய்யெடு பால் (த.எழு.67)

SKIRT = வட்டுடை (த.ஆ.அக)

SKY = காயம் (வே.சொ.க.பக்.157)

SKYJACKER =ஆறலைக் கள்வர் (பொரு..21)

SKYPE = காயலை

SLAB = தகடு; பலகை (த.ஆ.அக)

SLAB = தடிப்பாளம்

SLAG = கிட்டம்

SLANDER X SWEET WORDS = தீச்செல்Xதீஞ்சொல் (த.ஆ.அக)

SLANDERERS = நொதுமலாளர் (பா.தொ.111)

SLEDGE HAMMER = சம்மட்டி(த.ஆ.அக)

SLEEP with Conscious = அறிதுயில் (பரி.13.29)

SLEEVE = புழல்

SLENDERNESS = நாம்பு (பா.தொ.105)

SLIDE = சருக்கு / படவில்லை

SLIDING DOOR = உழலைக் கதவு

SLIP (CRICKET) = வழுவை(த.ஆ.அக)

SLIPPER = தொடுதோல் (பெரு.169,மது.636,பட்.265)

SLIPPERS = காவடி (கா+அடி)

SLIPPERS = தொடுகழல் (த.ஆ.அக)

SLIPPERS = தொடுப்பு (வே.சொ.257)

SLOT = நீள்துளை

SLUICE = வாய்த்தலை (மதகு)(பா.தொ.124)

SLUICE = வாரி, வாய்த்தலை (த.ஆ.அக) (பா.தொ)

SMALL BOWL (டவரா) = வட்டகை (த.ஆ.அக)

SMALL HEAD = குருவித்தலை (சொ.15)

SMALL HOLE = இல்லி (த.ஆ.அக)

SMALLNESS = சின்மை (த.ஆ.அக)

SMART = சூட்டிகை

SMART CARD = சூட்டிகை அட்டை

SMART PHONE = செவ்வெழினி

SMARTPHONE = சீரெழினி / செவ்வெழினி

SMILE = முகிழ்நகை (த.ஆ.அக)

SMOOTH = பதமை (த.ஆ.அக)

SMOOTH = வழுமை

SMOOTH FILE = பதமையரம்

SNACK BAR = அயிலகம்

SNACK BAR = ஆர்கையகம் (புற.391)

SNACKS = சிற்றுணா

SNAKE-GOURD = (புழல்) புடல் (வே.சொ.க.பாக்.193)

SNAP SHOT = நிலைப்படம்

SNIP – (BENT) = கூன் கத்தரி

SNIP – (STRAIGHT) = செங்கத்தரி

SNOW = மென்பனி

SOAP = வழலை (த.ஆ.அக)

SOCIALISM = சமவாய்ப்பியம் (த.எழு.66)

SOCKET – (MULTI PIN) = பல்புழைக் குதை

SOCKET – (THREE PIN) = முப்புழைக் குதை

SOCKET – (TWO PIN) = இருபுழைக் குதை

SOCKET (ELECTRICAL) = குதை(த.ஆ.அக)

SODA (WATER) = காரநீர் (த.ஆ.அக)

SODIUM GAS = பொன்னொளி வளிமம்

SOFA = இணையணை (சில.1:4:.67)

SOFA = இணையணை (நெடு.133)

SOFA = இணையணை (வே.சொ.க.பக்.25)

SOFA = சாயணை, நீளிருக்கை, மஞ்சம் (த.ஆ.அக)

SOFT DRINK = இன்குடிநீர்மம்

SOFT KEYS = மென்விசைகள்

SOFTWARE = மென்பொருள்

SOL = கரைசல், கூழ்

SOLDER = பற்றாசு (த.ஆ.அக)

SOLDERING = ஆசிடல்

SOLDIER = படைஞர் (த.ஆ.அக)

SOLDIER = வயவர் (பட்.232)

SOLID = திண்மம்

SOLID STATE = திண்மநிலை

SOLIDITY = திண்மையம் (த.ஆ.அக)

SOLITUDE = எமி (தனிமை) (பா.தொ.52)

SOLUBILITY = கரைதிறன், கரைமை

SOLUTE = கரைபொருள், கரையம்

SOLUTION =.கரைசல்

SOLVENT = கரைமம்

SOMEBODY = ஒருவர்

SOMETHING = ஒன்று

SON = கான்முளை (சொ.ஆ.3)

SONAR = ஒலியலை உணரி

SONS = மகார் (மலை.236, சிறு.58)

SOUL = உயிர்மை (த.ஆ.அக)

SOUND = அரவம், குரல், ஆரவாரம்(சொ.ஆ.43)

SOUND = இரைச்சல், ஆர்ப்பு, சிலம்பு(சொ.ஆ.43)

SOUND = ஓசை, சந்தம், வண்ணம்(சொ.ஆ.43)

SOUND = பூசல், முழக்கம், இசை, ஒலி (சொ.ஆ.43)

SOUND =சிலை, ஒலி, சந்தடி, கூச்சல் (சொ.ஆ.43)

SOUP = இளங்குழம்பு (வே.சொ.க.பக்.17)

SOUP = நீராளம்

SOUP = புற்கை (புற.84)

SOUTH = தக்கணம் (தெற்கு) (சொ.18)

SOUVENIR = நினைவுமலர் (த.இல)

SOVEREIGNTY = கோன்மை

SOVEREIGNTY = தனியாட்சி(த.ஆ.அக)

SPACE = வெளி

SPADIX = மடற் கூர் முனை

SPAM = கூளம்

SPANNER – ( “C ) = பிறைச் சிலம்பு

SPANNER – (ADJUSTABLE) = இணக்கச் சிலம்பு

SPANNER – (ALLEN) = அளை சிலம்பு

SPANNER – (BOX) = குதைச் சிலம்பு

SPANNER – (DOUBLE END) = இருமுனைச் சிலம்பு

SPANNER – (MONKEY) = கவிச் சிலம்பு

SPANNER – (MULTI) = பன் முனைச் சிலம்பு

SPANNER – (PEG) = முளைச் சிலம்பு

SPANNER – (RING) = பூண் சிலம்பு

SPANNER – (SINGLE END) = ஒரு முனைச் சிலம்பு

SPANNER – (WRENCH) = திருகுச் சிலம்பு

SPANNER = சிலம்பு

SPARE = சேமம்

SPARE AXLE = சேமாச்சு (த.எழு.46)

SPARK LIGHTER = தீத் தட்டி

SPEAKER – (BOX TYPE) = கிளவிப் பேழை

SPEAKER – (HORN TYPE) = கிளவிக் கொம்பு

SPEAKER – (STEREO) = பன்மக் கிளவி

SPEAKER = கிளவி (த.ஆ.அக)

SPEAKER SET = கிளவிக் கோவை(த.ஆ.அக)

SPEAR-HEAD WITH BAMBOO HANDLE= சுளிக்கு(வே.சொ.205)

SPECIALIST = தனித் திறவர் (த.எழு.66)

SPECIFICATION = அளவுக் குறிப்பு

SPECIFICATION = வயணக் குறிப்பு (ஆ.து.த)

SPECIMEN COPY = பார்வைப் படி

SPECTACLE = பாரி

SPEED = கதிப்பு

SPEED BREAKER = தடை மேடு

SPIRAL = சுருளி

SPIRAL SHELL-FISH = ஊரி(சங்கு) (த.ஆ.அக)

SPIRIT = ஆவி (சொ.ஆ..450

SPIRIT LEVEL = குமிழி மட்டம்

SPIRIT LEVEL = நீர்மட்டம்(த.ஆ.அக)

SPLIT PIN = பகுவாயூசி (பெரு.112)

SPOKE (Cart) = ஆரைக்கால்(த.ஆ.அக))

SPOKE (Cycle) = ஆரை(க்கம்பி) (த.ஆ.அக)

SPOKE = ஆரை (ஆரக்கால்) (பெரு.50)

SPOKE SHAVE = ஆரைச் சீவி

SPONGE = நுரைப்பு; பயினுரை (பயின்=நுரை)

SPONTANEOUSLY = தன்னெழுச்சியாக

SPORT = ஆடல்; கேளிக்கை (த.ஆ.அக)

SPORTS & GAMES = போட்டியாடல்

SPORTS = விளையாட்டு

SPORTSMAN = விளையாடி (ஆ.து.த)

SPORTSMANSHIP = விளையாட்டு உணர்வு

SPRAY PAINTING = துளிப் பூச்சு

SPRAYER & DUSTER = துளி& துமிப் பொறி

SPRAYER & DUSTER = துளி& தூளிப் பொறி

SPRAYER = துவலை (த.ஆ.அக)

SPRING = இளவேனில் (த.ஆ.அக)

SPY = உளவர் (த.ஆ.அக)

SQUARE = சதுக்கம் (சில.புகா.இந்.134)

SQUARE = சதுக்கம் (நற்.319.5, முரு.225))

SQUARE = சதுக்கம் (நாற்சந்தி) (பா.தொ.79)

SQUARE = சவுக்கம்

SQUASH = பிழிவு (த.ஆ.அக)

SRI = திருவன் (வே.சொ.264)

SRIMAN = திருமகன் (வே.சொ.264)

STABILITY = நிலைபேறு (த.ஆ.அக)

STABILITY = நிலைப்பு

STADIUM = ஆடரங்கு (த.ஆ.அக)

STAGE = அரங்கம் (பரி.8.109)

STAINLESS STEEL (CUP) = ஒளியுருக்குக் கிண்ணம்

STAINLESS STEEL (PLATE) = ஒளியுருக்குத் தட்டு

STAINLESS STEEL (SHEET) = ஒளியுருக்குத் தகடு

STAINLESS STEEL (VESSEL) = ஒளியுருக்குக் கலன்

STAINLESS STEEL = ஒளியுருக்கு

STAIR-CASE = படிக்கால் (பட்.1142)

STAMINA = உள்ளுரம் (த.ஆ.அக)

STAND – (BUS STAND) = பேருந்து நிலையம்

STAND – (COAT STAND) = சட்டைத் தளி

STAND – (LAMP STAND) = விளக்குத் தளி

STAND – (PEN STAND) = தூவல் தளி

STAND – (TEMPLE CAR STAND) = தேர் முட்டி

STAND – (TOOL STAND) = கருவித் தளி

STAND = கோக்காலி (ஏறாவேணி)(பா.தொ.55

STAND = தளி; நிலை; நிலையம்

STAND = நிலை (த.ஆ.அக)

STAND BY = அணியநிலை

STANDARD = செந்தரம்

STANDARD = படிநிலை / செந்தரம்

STANDARD WIRE GAUGE = கம்பியளவி

STANDING BRASS LAMP = குத்துவிளக்கு(த.ஆ.அக)

STANDING COMMITTEE = நிலைக்குழு (ஆ.து.த)

STAPLER = பகரப் பிணிகை

STAPLER PIN = பகர ஊசி

STAR – (3 STAR HOTEL) = மூன்றுடு விடுதி

STAR – (5 STAR HOTEL) = ஐயுடு விடுதி

STAR & PLANET = நாண்மீன்& கோண்மீன்

STAR = உடு; ஆனியம்

STAR = மீன் (புற.13, 21, 24, 25, 109, 270, 302, 367, 396, 399)

STAR = மீன் (பெரு.477,குறு.44.3,சிறு.219,முரு.169)

STAR HOTEL = ஆனிய விடுதி

STAR HOTELS = உடு விடுதி

STARCH = தரசம்

STARCH = மாப்பொடி

STAR-DELTA (STARTER) = உடு வலை கிளர்த்தி

START UP = இயக்கமூட்டு

STATEMENT = கூற்று

STATEMENT = விளக்கவுரை (ஆ.து.த)

STATE-OF-THE-ART = இற்றை நிலை

STATIC = நிலைம

STATUS = மதிப்பு நிலை (த.ஆ.அக)

STAY ROD = ஊன்றுகால்

STEAM = நீராவி (சொ.ஆ.45)

STENCIL – PAPER = படி வடி தாள்

STENCIL = படி வடி

STEP-DOWN TRANSFORMER = தாழ் விசைச் சுருளி

STEP-UP TRANSFORMER = உயர் விசைச் சுருளி

STETHOSCOPE = துடிப்பறி மானி

STETHOSCOPE = துடிப்பறிமானி

STITCHING SCAR = நெடுவசி (ஊசித்தழும்பு) (பா.தொ.107)

STOCK – (HEAD STOCK) = நிலை மத்தகம்

STOCK – (TAIL STOCK) = இயங்கு மத்தகம்

STOCK = இருப்புச் சரக்கு(த.ஆ.அக)

STONE – (BROKEN) = முறிகல்

STONE – (ROUGH) = முருடுக்கல்

STONE – (RUBBLE) = முண்டுக்கல்

STOOL = பாண்டில் (நெடு.123)

STOOL = மணை, தவிசு (த.ஆ.அக)

STORAGE = சேமகம்

STORE ROOM = பொதியில் (நற்.379.11)

STOVE = கனற்பு

STRAIGHT EDGE – (FOUR EDGE) = நாற்கிளை செங்கயில்

STRAIGHT EDGE – (GRADUATED) = பகிர்ப்புச் செங்கயில்

STRAIGHT EDGE – (PLAIN) = வருவாச் செங்கயில்

STRAIGHT EDGE – (STEEL) = உருக்குச் செங்கயில்

STRAIGHT EDGE – (THREE EDGE) = முக்கிளைச் செங்கயில்

STRAIGHT EDGE – (THREE SQUARE) = முப்பட்டை செங்கயில்

STRAIGHT EDGE – (WIDE EDGE) = பாலச் செங்கயில்

STRAIGHT EDGE – (WOODEN) = மரச் செங்கயில்

STRAIGHT EDGE = செங்கயில்

STRAIGHT SHANK = செங்கால்

STRATEGY = ஆம்புடை (உபாயம்) (வே.சொ.263)

STRATEGY = உத்திமம்

STRAW ROPE = பழுதை (த.ஆ.அக)

STREET = மறுகு (முரு,71)

STRENGTH = ஊற்றம்

STRENGTH = ஊற்றம் (பா.தொ.51)

STRENGTH = திரம் (வே.சொ.263)

STRENGTH = மொய்ம்பு (முரு.81)

STRESS = அழுத்தம்

STRETCHER = ஏந்தணை

STRETCHER = ஏந்தானம் (த.ஆ.அக)

STRIKER = அடிசில்

STUD = குமிழ்; தோடு

STUMP – (LEG STUMP) = கால் தறி (த.ஆ.அக)

STUMP – MIDDLE STUMP = நடுத் தறி (த.ஆ.அக)

STUMP – OFF STUMP = கடைத் தறி (த.ஆ.அக)

STUMP (CRICKET) = தறி; குச்சி; முளை

STUMP = குச்சில் (வே.சொ.க.பக்.152)

SUBJECT = எழுவாய் (த.இல)

SUBJECTIVE = தன் விருப்பு சார்ந்த

SUBSCRIPT = கீழொட்டு

SUBSTANTIVE PAY = நிலைப் பணி ஊதியம்

SUBSTITUTE = பகரம்

SUB-WAY = சுருங்கை(சில.2:14:65) / சுரங்கப்பாதை

SUCCESSION = உரிமை இறக்கம் (சட்.த.48)

SUCCESSOR = பின்மரபினர்(த.ஆ.அக)

SUDDENLY = கதுமென (பொரு.241)

SUFFERING = இடும்பை (துன்பம்) (குறள்.4,138)

SUFFERING = உறுகண் (துன்பம்) (குறள். 261)

SUFFICIENCY = போதுமை

SUGAR = சக்கரை (வே.சொ.அக.பக்.239)

SUGGESTION = மொழிவுரை

SUIT = உரிமை வழக்கு (சட்.த.62)

SUIT CASE = உடைப் பெட்டி

SUITABILITY = தகவு (த.ஆ.அக)

SULPHATE = கந்தகி (த.ஆ.அக)

SULPHIDE = கந்தகை (த.ஆ.அக)

SULPHUR = கந்தகம்

SULTRINESS = வெக்கை (த.ஆ.அக)

SUMMARIZE = சுருங்கவுரை

SUMMARY = சுருக்கவுரை

SUMMONS = அழைப்பாணை சட்.த.92)

SUN = அருணன் (வே.சொ.க்.பக்.61)

SUN GLASS = குளிர்ப் பாரி

SUNDRY GOODS =வீற்றுப் பொருள் (த.ஆ.அக)

SUPER = மிகை

SUPER = மீ மீ

SUPER ENAMELED COPPER WINDING WIRE = மீ.கா.செ.வ.க.

SUPER MAN = மீமனிதர் (த.ஆ.அக)

SUPER NUMERARY POSTS = மிகைப்பணி இடங்கள் (ஆ.து.த)

SUPER STAR = மிகையுடு

SUPER STAR = மீமீன்

SUPERIORITY COMPLEX = மேன்மை உணர்வு(த.ஆ.அக)

SUPERIORITY COMPLEX = மீமிசை உளப் பாங்கு

SUPERLATIVE = மீயளவு

SUPERMARKET = பேரங்காடி

SUPERSCRIPT = மேலொட்டு

SUPERVISOR = வாரியர் (த.ஆ.அக)

SUPPER = இரவுணா (த.ஆ.அக)

SUPPLEMENTARY = துணை

SUPPORT = அரவணைப்பு (சொ.ஆ.6)

SUPPORT = உதை கால்

SUPPORT = பற்றுக்கோடு (சொ.14)

SUPREMACY = உச்சவுயர்மை

SUPREMACY = மேலாண்மை (த.ஆ.அக)

SUPREME STAR = மீயுடு

SURCHARGE = மிகை வரி

SURFACE GAUGE = கிடை வருவி

SURFACE PLATE = தளத் தட்டு

SURFACE WATER = மீநீர் (ஆ.து.த)

SURGE = சீறெழு (சீறு+எழு)

SURGERY = அரிமருத்துவம் (வே.சொ.க்.பக்.11)

SURNAME = துணைப்பெயர் (த.ஆ.அக)

SURPLUS =மிதவை (ஆ.து.த)

SURRENDER LEAVE = ஒப்படை விடுப்பு(த.ஆ.அக)

SURVEY = புல வரை (பா.தொ.122)

SURVEY = புலவரை (த.எழு.47)

SUSPENSE = தவிநிலை

SUSPENSE ACCOUNT = அறாக் கணக்கு

SUSPENSE ACCOUNT = வசக்கணக்கு (ஆ.து.த)

SWAN = ஓதிமம் (அன்னம்) (வே.சொ.120)

SWEEP = வீச்சு

SWIMMING DRESS = ஈரணி (த.ஆ.அக)(பா.தொ)

SWIMMING DRESS = ஈரணி (பரிபாடல் 7;61, 6:28)

SWIMMING SUIT = ஈரணி (பரி.6.28)

SWITCH – (BAKELITE) = பயின்கரி ஆளி

SWITCH – (BED) = பாயலாளி

SWITCH – (CONCEALED TYPE) = பொதியாளி

SWITCH – (DOUBLE POLE) = இருமுனையாளி

SWITCH – (FLUSH TYPE) = பதியாளி

SWITCH – (I.C.D.P) = இருப்புக் குடம்பை இருமுனையாளி

SWITCH – (I.C.T.P) = இருப்புக் குடம்பை மும்முனையாளி

SWITCH – (INTERMEDIATE) = இடையாளி

SWITCH – (MAIN) = முதன்மையாளி

SWITCH – (ONE WAY) = ஒருவழியாளி

SWITCH – (PORCELAIN) = பீங்கான் ஆளி

SWITCH – (PULL PUSH) = அமுக்கிழு ஆளி

SWITCH – (RELAY) = ஏவாளி (ஏவு+ஆளி)

SWITCH – (ROTARY) = ஊர்முனை ஆளி

SWITCH – (SINGLE POLE) = ஒருமுனையாளி

SWITCH – (SOCKET) = குதையாளி

SWITCH – (TOGGLE) = பதுங்காளி

SWITCH – (TUMBLER) = புடையாளி

SWITCH – (TWO WAY) = இருவழியாளி

SWITCH = ஆளி (அறி.கொ)

SWITCH OFF = (ஆளியை) நூர்

SWITCH OFF = நந்து (பா.தொ.103)

SWITCH ON = (ஆளியை) சேர்

SYLLABLE = அசை (த.இல)

SYMBOL = குறியீடு

SYMMETRY = சீரொருமை

SYMMETRY = செவ்வொழுங்கு(த.ஆ.அக)

SYMPOSIUM = கருத்தரங்கு (த.எழு.66)

SYNONYM = ஒருபொருட் கிளவி(த.ஆ.அக)

SYNONYM = ஒருபொருட் பன்மொழி

SYNONYMS = ஒருபொருட் பன்மொழி (த.இல)

SYNOPSIS = பொருட்சுருக்கம் (த.இல)

SYNTAX = சொற்றொடரியல் (த.இல)

SYNTAX = வரியியல்

SYPHON = வளைகுழை (ஆ.து.த)

SYRINGE = உறிஞ்சி (வே.சொ.க.பக்.246)

SYRINGE = எக்கி (த.ஆ.அக)

SYRUP = நலங்கு

SYSTEM = செவ்வனம் (பக்.12.பொறி.குறி)அமைப்பு

SYSTEM INTERNATIONAL UNIT = பன்னாட்டு அலகமைப்பு

SYSTEMATIC = அமைமுறை

SYSTOLIC = குறுக்கத் துடிப்பு

--------------------------------------------------------------------------------------

குறுக்க விளக்கம்

அக = அகநானூறு

அறி.க= அறிவுக் கதிர் (நூல்)

ஆ.து.த = ஆட்சித் துறைத் தமிழ் (நூல்)

இல.திரு= இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்.

இனி.நா= இனியவை நாற்பது

ஐங் = ஐங்குறுநூறு

க.த.அக = கழகத் தமிழ் அகராதி

கலி = கலித்தொகை

கார்.நா= கார் நாற்பது

குற = திருக்குறள்

குறி = குறிஞ்சிப்பாட்டு

குறு = குறுந்தொகை

சட்.த= சட்டத் தமிழ் (நூல்)

சில = சிலப்பதிகாரம்

சிறு = சிறுபாணாற்றுப்படை

சொ.ஆ. = சொல்லாராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்

த.ஆ.அ = தமிழ் ஆங்கில அகராதி

த.இல. = தமிழ் இலக்கணம் (நூல்)

த.எழு. = தமிழில் எழுதுவோம் (நூல்)

த.நா.வி = தமிழ் நாட்டு விளையாட்டுகள்

நற் = நற்றிணை

நெடு = நெடுநல்வாடை

பதி = பதிற்றுப்பத்து

பரி = பரிபாடல்

பா.தொ. = பாட்டும் தொகையும் (நூல்)

புற = புறநானூறு

பெரு = பெரும்பாணாற்றுப்படை

பொரு = பொருநராற்றுப்படை

பொறி.குறி= பொறியியல் குறியீடுகள்

மது = மதுரைக்காஞ்சி

மலை = மலைபடுகடாம்

முரு = திருமுருகாற்றுப்படை

முல் = முல்லைப்பாட்டு

வே.சொ= வேர்ச்சொற் கட்டுரைகள்

-------------------------------------------------------------------------------------

ஆக்கம் + இடுகை

கலைச்சொற்கள்


[maraimani2021@gmail.com]

ஆட்சியர்

தமிழ்ப் பணி மன்றம்

{தி.பி:2052: கும்பம்(மாசி)09]

(21-02-2021)

-----------------------------------------------------------------------------------------


 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக