name='description'/> தமிழ்த்தேன்

ஆங்கில நுட்பச் சொற்களுக்கு இணையான தூய தமிழ்ச் சொற்கள் !

விரும்பும் பதிவைத் தேடுக !

வெள்ளி, 19 பிப்ரவரி, 2021

கலைச்சொற்கள் = GLOSSARY "R" TERMS

பூந்தமிழ் மொழியிருக்க, புகலுவதேன் ஆங்கிலத்தில் ?

----------------------------------------------------------------------------

RACE = நிறவினம்

RACE = வரணம் (சொ.ஆ.47)

RACK = நிலையடுக்கு

RADAR = தொலைப்புல மானி

RADIATOR = அழலாற்றி

RAILWAY – BROAD GAUGE = அகல்வழி நிரைத்தடம்

RAILWAY – METER GAUGE = இடைவழி நிரைத்தடம்

RAILWAY – NARROW GAUGE = குறுவழி நிரைத்தடம்

RAILWAY – TRACK = நிரை வழித்தடம்

RAILWAY = நிரைவழி

RAILWAY DEPARTMENT = நிரைவழித் துறை.

RAILWAY LINE = நிரைவழித் தடம்

RAILWAY PLATFORM = நடைவழி

RAILWAY PLATFORM TICKET = நடைவழிச் சீட்டு

RAILWAY SEASON TICKET = பருவச் சீட்டு

RAILWAY SIGNAL = நிரைத்தட வழிக்குறி

RAILWAY STATION = நிரை நிலையம்

RAILWAY STATION MASTER = நிரையகப் புரவலர்

RAILWAY TICKET COUNTER = சீட்டுமாடம்

RAM (RANDOM ACCESS MEMORY) = நேரணு நினைவகம்

RANGE = அடுக்கம்; ஆவளி

RANGE = சிறகம் (சரகம் தவறு)(த.எழு.48)

RANK = தரநிலை

RANK = படிவரிசை (ஆ.து.த)

RAPE = வன்புணர்வு (சட்.த.82)

RATCHET = பற்சுழற்றி

RATIONAL NUMBERS = விகிதமுறு எண்கள்

RAW = பண்முன்

RAZOR = மழிகுயம்

READINESS = அணியம் (வே.சொ.04)

READY MADE DRESS = புனை துகில் (பரிபாடல்.7;46)

READY RECKONER = அணியச்சுவடி

REAL NUMBERS = மெய்யெண்கள்

REALISM = இயல்பு வாய்மை

REAMER – (MACHINE TYPE) = பொறிவழிச் சுரண்டுளி

REAMER – ADJUSTABLE – HAND TYPE = விரிவமை கைவழிச் சுரண்டுளி

REAMER – SPIRAL FLUTE – HAND TYPE = சுழற்பீலி கைவழிச் சுரண்டுளி

REAMER – SPIRAL FLUTE – MACHINE TYPE = சுழற்பீலி பொறிவழிச் சுரண்டுளி

REAMER – ST. FLUTE – HAND TYPE = நேர்ப்பீலி கைவழிச் சுரண்டுளி

REAMER – ST. FLUTE – MACHINE TYPE = நேர்ப்பீலி பொறிவழிச் சுரண்டுளி

REAMER – ST. SHANK – HAND TYPE = செங்கால் கைவழிச் சுரண்டுளி

REAMER –( HAND TYPE ) = கைவழிச் சுரண்டுளி

REAMER = சுரண்டுளி

REAMER –TAPER SHANK – MACHINE TYPE = கணைக்கால் பொறிவழிச் சுரண்டுளி.

REASON = ஏது (சொ.ஆ.45)

REASON = தலைக்கீடு (பா.தொ.91)

RECEIPTS & CHARGES = வரவினமும் செலவினமும் (ஆது.த)

RECEIVER = கவரி

RECESSION = ஒடுங்கம்

RECIPROCAL = தலைமாற்று

RECOIL = பின்னுந்தம்

RECONCILIATION = ஒப்புரவு

RECORD PLAYER = தட்டொலிப்பேழை

RECOVERY = மீட்பு; மீட்சி

REFILL = ஈடு; புத்தீடு ; அகத்தீடு

REFINED OIL = தூவடி எண்ணெய்

REFINERY = தூவடி ஆலை

REFRESHMENT = ஊக்குணா (ஊக்கு+உணா)

REFRIGERATION = தண்பயம்

REFRIGERATOR = தண்பயப்பேழை / குளிர்ப்பேழை

REFUGE = புக்கில் (த.எழு.46)

REFUGEE = ஏதிலி (ஐங்.34.4)

REFUND = மீட்டளி

REFUTATION = மறுப்பு (சொ.ஆ.41)

REGISTRATION = பதிவீடு

REGULAR – PROMOTION = ஊழ்மை நிலை உயர்வு

REGULAR – TEMP. PROMOTION = அன்னிலை உயர்வு

REGULAR = ஊழ்மை (முறைமை)

REGULARITY = சீர்மை

REGULARIZATION = ஊழ்மையளிப்பு

REGULARIZATION ORDER = ஊழ்மையளி அணை

REGULATOR – (AIR) = காற்றுக் கலிங்கு

REGULATOR – (FAN ) = விசிறிக் கலிங்கு

REGULATOR – (GAS ) = வளிமக் கலிங்கு

REGULATOR = கலிங்கு

RELATIVITY = ஒப்புமை

RELAY SWITCH = ஏவாளி

REFLECTION = எதிரொளி (பா.தொ.52)

RELIEF = மாற்றீடு (சட்.த.51)

REMAINDER = ஒழிபு

REMAINDER = மிச்சில் (எஞ்சியவை)(பா.தொ.137)

REMEDY = கழுவாய் (பா.தொ.66)

REMOTE CONTROL = சேய்மையியக்கி

RENOUNCE = துறப்பு (பா.தொ.97)

RENT CONTROLLER = வாடகை முறைமையர் (த.எழு.67)

REORDER = மறுமுறைமையாக்கல்

REP = பகர்நர் (த.ஆ.அக)

REPAIR = செப்பம் (பா.தொ.84)

REPERCUSSION = எதிர்விளைவு (த.எழு.67)

REPLACEMENT = மீள் வைப்பு

REPRESENTATIVE = சார்பாளர் (ஆ.து.த)

REPRODUCE = மீளுருவாக்கு

RESCUE HOME = மீட்பு இல்லம் (ஆ.து.த)

RESIGNATION = ஒருவல் (த.எழு.46)

RESIGNATION LETTER = ஒருவல் கடிதம் (ஆ.து.த)

RESISTANCE = தடையம்

RESISTER – (CARBON ) = கரிமத் தடைமணி

RESISTER – (LIGHT DEPENDENT) = ஒளிசார் தடைமணி

RESISTER – (N.T.C) = வியமதித் தடைமணி (மதிப்பு மாறும்)

RESISTER – (WIRE WOUND) = சுருள் தடைமணி

RESISTER = தடை மணி

RESOURCE = வளம்

RESPONSE = பதில் வினை

RESTORE = மீளமை

RETARDATION = இறக்கக் கலி.(பக்.77.பொறி.குறி)

RESTAURANT = அயிலகம் (புறம்.399)

RETICULUM = வலை

RETINUE = உழையோர் (பணியாளர்)(த.எழு.47)

RETRIEVE = மீட்பெறு

REVERED MAN = பெருந்தகை (பா.தொ.124)

REVERSIBILITY = மீள் திருப்புகை

REVERSIBLE = மீள் தகு

REVERSIBLE SWITCH = இட வல ஆளி

REVIEW = மறு ஆய்வு (சட்.த.72)

REVISION = சீராய்வு (சட்.த.72)

RHEOSTAT = தடை மாற்றி

RHETORIC = அணியியல் (த.இல)

RHOMBUS = சாய் சதுரம்

RHYME = எதுகை (த.இல)

RHYTHM = சந்தம் (த.இல)

RIB = பழு

RIBBON = நாடா

RICE = அமலை (குறு.277.2)

RICE = சோறு (புற.20, 220, 235, 250, 261, 399)

RICKSHAW – (AUTO) = பொறிச் சிவிகை

RICKSHAW – (CYCLE) மிதி சிவிகை

RICKSHAW – (DRIVER) = சிவிகை வலவர்

RICKSHAW = சிவிகை

RIGHT CLICK = வலச் சொடுக்கு

RIGIDITY = நெளியாமை

RIM = வட்டை

RIP SAW = ஊடறு வாள்

RISK = ஆபத்துக் கூறு

RIVET = தறையாணி; சுள்ளாணி

ROAD ROLLER = சாலையுருளை; உருளையூர்தி

ROCKET = விறிசு; வாணம்

ROLL = கண்டு (த.ஆ.அக)

ROLL = சுருணை

ROLL NUMBER = சுழலெண்

ROOM = ஆரல்; கசாலை

ROOT (MATH) = படிமூலம்

ROOT, DERIVATION = பகுதி (த.இல)

ROPE = தாம்பு (பெரு.244, முல்.12)

ROSE COLOUR = புல்லை நிறம்

ROSE COLOUR = புல்லைநிறம், தோரை நிறம் (த.ஆ.அக)

ROSE MILK = செம்பால்

ROSIN = அராளம்

ROTARY SWITCH = ஊர்முனை ஆளி

ROTOR = சுழலி

ROUGH COPY = கரட்டுப் படி

ROUGH COPY = திருத்தாப்படி (த.எழு.67)

ROUGH DRAFT = ஈனை வரைவு

ROUTE = பாட்டை (த.ஆ.அக)

ROUTER = திசைவி

ROUTINE = வாலாயம் (த.எழு.78)

ROYALTY = உரியம் (த.எழு.66)

RUBBER = பயின் (அக.1.5, பரி.10.54))

RUBBER = பயின், மீள்மம்

RUBY = பழுமணி

RULE – (BRASS) = பித்தளை ஆய்கோல்

RULE – (FOUR FOLD) = நான்மடி ஆய்கோல்

RULE – (STAINLESS STEEL) = ஒளியுருக்கு ஆய்கோல்

RULE – (STEEL) = உருக்கு ஆய்கோல்

RULE – (ZIG ZAG) = பன்மடி ஆய்கோல்

RULE = ஆய்கோல்

RULER = வரைகோல்; ஆய்கோல்

RUMOUR = ஊரலர்

-------------------------------------------------------------------------------------

குறுக்க விளக்கம்

அக = அகநானூறு

அறி.க= அறிவுக் கதிர் (நூல்)

ஆ.து.த = ஆட்சித் துறைத் தமிழ் (நூல்)

இல.திரு= இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்.

இனி.நா= இனியவை நாற்பது

ஐங் = ஐங்குறுநூறு

க.த.அக = கழகத் தமிழ் அகராதி

கலி = கலித்தொகை

கார்.நா= கார் நாற்பது

குற = திருக்குறள்

குறி = குறிஞ்சிப்பாட்டு

குறு = குறுந்தொகை

சட்.த= சட்டத் தமிழ் (நூல்)

சில = சிலப்பதிகாரம்

சிறு = சிறுபாணாற்றுப்படை

சொ.ஆ. = சொல்லாராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்

த.ஆ.அ = தமிழ் ஆங்கில அகராதி

த.இல. = தமிழ் இலக்கணம் (நூல்)

த.எழு. = தமிழில் எழுதுவோம் (நூல்)

த.நா.வி = தமிழ் நாட்டு விளையாட்டுகள்

நற் = நற்றிணை

நெடு = நெடுநல்வாடை

பதி = பதிற்றுப்பத்து

பரி = பரிபாடல்

பா.தொ. = பாட்டும் தொகையும் (நூல்)

புற = புறநானூறு

பெரு = பெரும்பாணாற்றுப்படை

பொரு = பொருநராற்றுப்படை

பொறி.குறி= பொறியியல் குறியீடுகள்

மது = மதுரைக்காஞ்சி

மலை = மலைபடுகடாம்

முரு = திருமுருகாற்றுப்படை

முல் = முல்லைப்பாட்டு

வே.சொ= வேர்ச்சொற் கட்டுரைகள்

-------------------------------------------------------------------------------------

ஆக்கம் + இடுகை

கலைச்சொற்கள்

வை.வேதரெத்தினம்

[maraimani2021@gmail.cim]

ஆட்சியர்

தமிழ்ப் பணி மன்றம்

{தி.பி: 2052, கும்பம் (மாசி) 07]

(19-02-2021)

------------------------------------------------------------------------------------