name='description'/> தமிழ்த்தேன் : கலைச்சொற்கள் = GLOSSARY "C" to "CLU" TERMS

ஆங்கில நுட்பச் சொற்களுக்கு இணையான தூய தமிழ்ச் சொற்கள் !

விரும்பும் பதிவைத் தேடுக !

ஞாயிறு, 14 பிப்ரவரி, 2021

கலைச்சொற்கள் = GLOSSARY "C" to "CLU" TERMS

பூந்தமிழ் மொழியிருக்க, புதிய மொழி ஏன் நமக்கு ?

----------------------------------------------------------------------------------------

CABBAGE = முட்டைக் கீரை

CABINET MINISTER = முதனிலை அமைச்சர்

C.B.I = மையப் புலனாய்வகம் (ஆ.து.த)

C.CLAMP = பிறைக்கிட்டி

CABLE – (ARMOURED) = இருப்பிழைக் காப்பு மின்வடம்

CABLE – (LEAD COVERED) = ஈயக் காப்புறை மின்வடம்

CABLE – (TELEPHONE) = துழனி வடம்

CABLE – (UNDER GROUND) = புதைவடம்

CABLE = வடம்

CACHE (computer) = மறையுறை

CACHE = பதுக்கம்(த.ஆ.அக)

CAD (COMPUTER AIDED DESIGN) = கணினி வழி வடிவமைப்பு

CAFE = குளம்பியகம்

CAFETERIA = தற்பெறுகை அயிலகம்

CAKE = பண்ணியம்(பட்.203) (மது.405) (பரி.19:38)

CAKE = வடையம்(த.ஆ.அக)

CAKE SHOP = பண்ணியக்கடை (மது.661)

CALCIUM = சுண்ணம்

CALCULATOR = கணிகை

CALCULUS = நுண்கணிதம்

CALENDAR YEAR = ஆங்கில ஆண்டு (ஆ.து.த)

CALENDAR = காலந்தேர்(காலம்+தேர்)(த.எழு.52)

CALIPER – (FIRM JOINT)= ஏணைக் காலிகை

CALIPER – (HERMAPHRODITE) = பேடு காலிகை

CALIPER – (INSIDE) = அகக் காலிகை

CALIPER – (JENNY) = பேடு காலிகை

CALIPER – (ODD LEG) = பேடு காலிகை

CALIPER – (OUTSIDE) = புறக் காலிகை

CALIPER – (SPRING) = விற் காலிகை

CALIPER = காலிகை

CALL BOOK = மறுசெயலேடு(த.எழு.62)

CALLING BELL = கூமணி(த.எழு.62)

CALORIE = கனலி

CALUMNY = அம்பல்பழிசொல்,(அவதூறு)(பா.தொ)

CAM (COMPUTER AIDED MANUFACTURING) = கணினி வழிப் பொருளாக்கம்

CAMERA = பதிகம்பதிகை

CAMERA - DIGITAL = எண்மப் பதிகை

CAMERA - SECRET = கமுக்கப் பதிகை

CAMERA - C.C.T.V. = நிகழ் பதிகை

CAMERA - ELECTRONIC = மின்மப் பதிகை

CAMERA - VIDEO = காணொலிப் பதிகை

CAMERA - MOBILE = எழினிப் பதிகை

CAMP = பாசறை(ஐங்.427.3; 446.3)

CAMPHOR = சூடன்(வே.சொ.210)

CANCEL = அறவு (வே.சொ.14)

CANCEL = உலை(த.எழு.46)

CANCELLATION = அறவல்

CANCELLATION = உலைவு(த.எழு.460

CANDIDATE = வேட்பாளர்(ஆ.து.த)

CANOPY = கவிகை

CANTEEN = அருந்தகம்(த.ஆ.அக)

CANVAS BELT = இரட்டு நாடா

CAPACITANCE = மின்தேக்கம்

CAPACITOR = மின்தேக்கி

CAPACITY = கொண்மைபொறை (இனி.நா.24)

CAPILLARY = நுண்புழை

CAPITAL LETTER = முகட்டெழுத்து

CAPSULE = குளிகை(வே.சொ.155)

CAPTAIN = அண்ணாவி(வே.சொ.34)

CAPTAIN = ஆட்டாளி(வே.சொ.76)

CAR – (ACCELERATOR) = எழுமிதி / எழுகை

CAR – (AIR BAG) = காற்றணை / காற்றுப்பை

CAR – (AIR BREAK) = வளித் தடையம்

CAR – (AIR CONDITIONED) = குளிர்பதனம்

CAR – (AXLE) = இருசு

CAR – (BATTERY) = மின்கலம்

CAR – (BODY) = கூண்டு

CAR – (BRAKE PEDAL) = தடைய மிதி

CAR – (BRAKE) = தடையம்

CAR – (BUMPER) = முட்டுத் தாங்கி

CAR – (CHASSIS) = சட்டகம்

CAR – (CLUTCH PEDAL) = பிடிகைமிதி

CAR – (CLUTCH) = பிடிகை

CAR – (DANGER LIGHT) = ஏதவிளக்கு

CAR – (DASH BOARD) = பதி மணை

CAR – (DICKEY) = பின்னறை

CAR – (DYNAMO) = ஈமின்

CAR – (ENGINE) = அழலை

CAR – (FIRST GEAR) = முதற் பல்லி

CAR – (FOOT BOARD) = ஏறுபடி (த.ஆ.அக)

CAR – (GEAR BOX) = பல்லிப் பேழை

CAR – (GEAR ROD) = பல்லித் தண்டு

CAR – (HAND BREAK) = கைத் தடையம்

CAR – (HEAD LIGHT) = முக விளக்கு

CAR – (HORN) = கூவைஒலிக்குழல்

CAR – (HYDRAULIC BRAKE) = நீரியல் தடையம்

CAR – (IGNITION SWITCH) = அழலையாளி

CAR – (JACK - HYDRAULIC) = நீரியல் தூக்கி

CAR – (JACK - SCREW) = திருகியல் தூக்கி

CAR – (JACK - VACUUM) = வெற்றியல் தூக்கி

CAR – (MANUAL BREAK) = இயல்பியல் தடையம்

CAR – (OIL TANK) = எண்ணெய்க் கலன்

CAR – (PARKING LAMP) = ஏம விளக்கு

CAR – (RADIATOR) = உண்ணத் தணிகை (வே.சொ.55)

CAR – (REAR VIEW MIRROR) = பிற்காட்சி ஆடி

CAR – (SEAT BELT) = இருக்கை நாடா

CAR – (SEAT) = இருக்கை

CAR – (SHED) = ஊர்திப் புரை

CAR – (SPEEDOMETER) = கடுக்க மானி

CAR – (STEERING SHAFT) = ஏறுகால் (த.ஆ.அக)

CAR – (STEERING WHEEL) = உகை வளை (த.ஆ.அக)

CAR – (STEPNEY WHEEL) = சேம ஆழி

CAR – (TAIL LAMP) = பின் விளக்கு

CAR – (TOP GEAR) = ஈற்றுப் பல்லி

CAR – (TUBE) = ஆழித்தூம்பு

CAR – (TYRE) = விளிம்புறை

CAR – (VACUUM BRAKE) = வெட்புலத் தடையம்

CAR – (WIPER) = துடைவை

CAR = கூவிரி/ மகிழுந்து/ ஊர்தி

CAR = பொறியூர்தி(த.ஆ.அக)

CARBON = கரிமம்

CARBON PAPER = இருந்தைத் தாள் (த.ஆ.அக)

CARBON PAPER = படிவுத்தாள்

CARBON-DIOXIDE = கரிம வளி

CARDINAL NUMBER = இயலெண்

CARE OF = புரவு(த.ஆ.அக)

CARNIVAL = இன்ப விழா (த.ஆ.ஆ)

CARPENTER'S LINE = எற்று நூல் (த.ஆ.அக)

CARPENTER = தச்சர் (பெரு.248)

CARPENTER = மரவினைஞர்(த.ஆ.அக)

CARPET = கம்பளம்(த.ஆ.அக)

CARRIER = ஏந்தானம் (த.ஆ.அக)

CARRIER = தாங்கல்(பா.தொ.93)

CARROM = கயக்களம்

CARROM BOARD = கயப்பலகை

CARROM TOURNAMENT = கயப்போட்டி

CARROT = செம்முள்ளங்கி

CART = ஒழுகை(சிறு.55) (பெரு.63) (நற்.183.3)

CART = சகடம்(அக.136.5)

CART WAY = இட்டேறி(வே.சொ..80)

CASE - ABLATIVE CASE = 5 ஆம் வேற்றுமை (த.இல)

CASE - ACCUSATIVE CASE = 2 ஆம் வேற்றுமை(த.இல)

CASE - DATIVE CASE = 4 ஆம் வேற்றுமை (த.இல)

CASE - GENITIVE CASE = 6 ஆம் வேற்றுமை (த.இல)

CASE - INSTRUMENTAL CASE = 3 ஆம் வேற்றுமை (த.இல)

CASE - LOCATIVE CASE = 7 ஆம் வேற்றுமை (த.இல)

CASE - NOMINATIVE CASE = எழுவாய் வேற்றுமை (த.இல)

CASE - VOCATIVE CASE = விளி வேற்றுமை (த.இல)

CASE = வேற்றுமை(த.இல)

CASE ENDINGS = வேற்றுமையுருபுகள் (த.இல)

CASH = காசு(வே.சொ.184)

CASH = காசு / கைப்பணம்

CASH BILL = பணப் பட்டி

CASHIER = காசாளர்(த.எழு.53)

CASING & CAPPING = பொதி வரிச்சு

CASSETTE – (AUDIO) =ஒலிவரிச்சுருள்

CASSETTE – (VIDEO) = ஒளிவரிச்சுருள்

CASSETTE = வரிச்சுருள்

CASTE = சாதி(பெரு.229)

CATALAUGE= புத்தகப் பட்டி (த.ஆ.அக)

CATEGORY = வகை(ஆ.து.த)

CATHODE = நேர்மவாய்

CATION = நேர்மஅயனி

CATTLE FASTENING ROPE = தாமணிக் கயிறு (பா.தொ.92)

CAULI-FLOWER = பூக்கோசு(த.ஆ.அக)

CAUSE = காரணம்(சொ.ஆ.45)

CAVITY = பாந்து(த.ஆ.அக)

CCTV = மறைகாணி

CELEBRITY = புகழ்முகம்

CELL = நுண்ணறை

CELL TESTER = மின் கலக் கணியம்

CELLAR = நிலவறை(த.ஆ.அக)

CEMENT = பைஞ்சுதை(வே.சொ.248)

CENSOR = ஏச்சுரைஅம்பலுரை (கலி.3:1)

CENTERING = தாங்குதளம்

CENTERING FITTER = தாங்குதளம் கட்டுநர்

CENTERING PLANK = தாங்குதளப் பலகை

CENTIPEDE = நூறுகாலி

CENTRAL BANK = நள்ளி அளகை (நள் = நடு)

CENTRAL BUS STAND = நள்ளிப் பேருந்து நிலையம்

CENTRAL CAFÉ = நள்ளி உணவகம் (நள் = நடு)

CENTRAL CELL = மைய மாடம் (ஆ.து.த)

CENTRAL CLOTH STORE = நள்ளித் துணியகம்

CENTRAL POINT = மையப்புள்ளி

CENTRAL STATION = நள்ளி நிலையம்

CENTER – (BIT) (Tool) = நள்ளி அலகு

CENTER – (DEAD CENTER) (Lathe) = நிலை மையம்

CENTER – (LIVE CENTER) (Lathe) = இயங்கு மையம்

CENTER (GAUGE) = உளிவாயளவி

CENTER (HEAD) = மையத் தலை

CENTER (PUNCH) = மையக் குந்தம்

CENTER / CENTER = நடுவண்(பதி.21:13) (புற.363, 400) (சிறு.219)

CENTER = நள்ளி/ மையம்

CENTER = நாப்பண்(பரி2:32) (முல்.43) (பட்.194)

CENTRIFUGAL = மைய விலக்கு

CENTRIPETAL = மைய நோக்கு

CEREAL = கூலம்(தானியம்) (சொ.ஆ.22)

CERTIFICATE HOLDER = சான்றிதழாளர் (த.எழு.61)

CHAIN = தொடரி(வே.சொ.257)

CHAMFERING = முனை மழுக்கல்

CHAMPION = வாகையன்

CHAMPIONSHIP = வாகையம்

CHANDELIEAR =சரவிளக்குகொத்துவிளக்கு (த.ஆ.அக)

CHANGE in Letters In Versification = விகாரம் (த.இல)

CHANNEL – (BRANCH) = கவறு வாய்க்கால்

CHANNEL – (SUPPLY) = புரவு வாய்க்கால்

CHANNEL = மடை(த.ஆ.அக), அலைவரிசை

CHAPTER = அதிகாரம்(வே.சொ.189)

CHARGER = மின் செறிவை

CHARISMA = தலைமைத்துவம்

CHARRED WICK OF OIL LAMP = சுடல் (வே.சொ.210)

CHART = வரிவரைவு

CHASER – (CIRCULAR) = ஆழிப் புரவி

CHASER – (INSIDE) = அக மரைப் புரவி

CHASER – (OUTSIDE) = புற மரைப் புரவி

CHASER = புரிப் புரவி

CHASSIS = அடிக்கட்டகம்

CHECK NUT = தடுப்புச் சுரை

CHEEK = செகிடுசெவிடு (கன்னம்)(வே.சொ.223)

CHEF = தலைமைச் சமையலர்

CHEMICAL = வேதியம்

CHESS = செங்களம்(த.ஆ.அக)

CHEW = அதுக்கு(வே.சொ.84)

CHICKEN ROAST = கோழி வேவை

CHILLI CHICKEN = கோழி வறுவல்

CHIPS = சீவல்

CHISEL – (CARPENTRY) = மர உளி / தச்சுளி

CHISEL – (COLD FLAT) = வெட்டிரும்பு

CHISEL – (COLD SET) = தண்ண வெட்டுளி

CHISEL – (CROSS CUT) = கிறாம்புளி

CHISEL – (DIAMOND POINT) = வைரக் கூருளி

CHISEL – (FIRMER GOUGE) = குழைவுளி

CHISEL – (FIRMER) = கொந்துளி/ பட்டையுளி

CHISEL – (GROOVING) = பிறையுளி

CHISEL – (HEXAGONAL) = அறுபட்டையுளி

CHISEL – (HOT SET) = உண்ண வெட்டுளி

CHISEL – (MORTISE) = பொளிவாயுளி/ காடியுளி

CHISEL – (OCTAGONAL) = எண்பட்டையுளி

CHISEL – (PARING) = சீவுளி

CHISEL – (ROUND NOSE) = பிறையுளி

CHISEL = உளி

CHISELING = பொளிதல்(பா.தொ.128)

CHLORINE = பாசகம்

CHLOROPHYLL = பாசியம்(த.ஆ.அக)

CHLOROPLAST = பசுங்கணிகம்

CHOCOLATE = கன்னல்

CHOKE = சீரைதூண்டில் (த.ஆ.அக)

CHROMATIN = மரபுப் பொருள்

CHROMIUM = குருமம்

CHROMOPLAST = நிறக்கணிகம்

CHROMOSOME = மரபு மெய்யம் / இனக்கீற்று

CHRONIC = நெடுங்கடு

CHRONOLOGY = காலப் படிமுறை (த.இல)

CHUCK – (DRILL CHUCK) = குயிலிச் சிமிழி

CHUCK – (FOUR JAW CHUCK) = உறழ் மையச் சிமிழி

CHUCK – (MAGNET CHUCK) = கவரிச் சிமிழி

CHUCK – (SELF CENTERING) = நள்ளமைச் சிமிழி

CHUCK = சிமிழி[குறள்.274]

CHUTNY = சத்துணி (சத்து + உணி)

CINDER = தணல்(த.ஆ.அக)

CINEMA = படக்காட்சி(த.எழு.64)

CIPHER = சுழிசுன்னம் (த.ஆ.அக)

CIRCLE = வலயம்(த.ஆ.அக)

CIRCUS = வட்டரங்கு(த.ஆ.அக)

CIRCUS = வட்டில்(த.எழு.46)

CISTERN = குழிதாழி(வே.சொ.192)

CITIZENSHIP = குடிமகர்மை

CITIZENSHIP = குடியுரிமை(சட்.த.146)

CIVIL = ஊரியல்(ஆ.து.த)

CIVIL = குடியியல்

CIVIL CASES = உரிமை வழக்குகள் (சட்.தம.27)

CIVIL CONSCIOUSNESS = ஊர்நல உணர்வு (ஆ.து.த)

CIVIL COURT = உரிமை முறைமன்றம் (சட்.த.31)

CIVIL LAW = உரியையியல் சட்டம் (சட்.த.33)

CLAMP – (”C” CLAMP) = பிறைக் கிட்டி

CLAMP – (BENCH HOLD FAST)= விசிக் கிட்டி

CLAMP – (CLEAT CLAMP) = ஆப்புக் கிட்டி

CLAMP – (HAND SCREW CLAMP) = கைக் கிட்டி

CLAMP – (PARALLEL CLAMP) = இணை கிட்டி

CLAMP – (SASH CLAMP)= பட்டைக் கிட்டி

CLAMP – (TEE CLAMP) = துலைக் கிட்டி

CLAMP – (TOOL MAKER’S CLAMP) = கம்மியர் கிட்டி

CLAMP – (VICE CLAMP) = கதுவைக் கிட்டி

CLAMP = கிட்டி

CLARITY = தெண்மை(பா.தொ.98)

CLARITY = தெள்ளிமைதெளிவு (வே.சொ.294)

CLASS = திணை(த.இல)

CLASSIFICATION = பகுப்பீடு

CLASSIFICATION = பகுப்பீடு(த.ஆ.அக)

CLASSIFY = பகுப்புச் செய் (த.ஆ.அக)

CLAUSE = சொற்றொடர் உட்பிரிவு (த.இல)

CLAW HAMMER = கவர் சுத்தி

CLEANER = நீவு கோல்

CLEARANCE CERTIFICATE =தடையின்மைச் சான்று (ஆ.து.த)

CLIMATE = வான்பதம் (பக்.88 (உ)பொறி.குறி)

CLIMAX = உச்சக் கட்டம்

CLIMBER = இவர்கொடி(ஏறுகொடி)(சொ.ஆ.70)

CLINIC = மருத்துவ விடுதி (த.ஆ.அக)

CLIP = கண்ணி(மது.596)

CLOCK-WISE = வலஞ்சுழி(த.ஆஅக)

CLOSE = நண்மைஅணிமை (பா.தொ.102)

CLOSURE = அடைப்பு

CLOTH = கூறைகோடி (த.ஆ.அக)

CLOTH = சவளி(வே.சொ.14)

CLOTH BUSINESS = அறுவை வணிகம் (த.எழு.47)(பொரு.83)

CLOUD = பாட்டம்மேகம் (பா.தொ.117)

CLOUD = எழிலி (மேகம்) குறள். 017)

CLUTCH = பிடிஇணைமிதி (த.ஆ.அக)

------------------------------------------------------------------------------------

குறுக்க விளக்கம்

அக = அகநானூறு

அறி.க= அறிவுக் கதிர் (நூல்)

ஆ.து.த = ஆட்சித் துறைத் தமிழ் (நூல்)

இல.திரு= இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்.

இனி.நா= இனியவை நாற்பது

ஐங் = ஐங்குறுநூறு

க.த.அக = கழகத் தமிழ் அகராதி

கலி = கலித்தொகை

கார்.நா= கார் நாற்பது

குற = திருக்குறள்

குறி = குறிஞ்சிப்பாட்டு

குறு = குறுந்தொகை

சட்.த= சட்டத் தமிழ் (நூல்)

சில = சிலப்பதிகாரம்

சிறு = சிறுபாணாற்றுப்படை

சொ.ஆ. = சொல்லாராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்

த.ஆ.அ = தமிழ் – ஆங்கில அகராதி

த.இல. = தமிழ் இலக்கணம் (நூல்)

த.எழு. = தமிழில் எழுதுவோம் (நூல்)

த.நா.வி = தமிழ் நாட்டு விளையாட்டுகள்

நற் = நற்றிணை

நெடு = நெடுநல்வாடை

பதி = பதிற்றுப்பத்து

பரி = பரிபாடல்

பா.தொ. = பாட்டும் தொகையும் (நூல்)

புற = புறநானூறு

பெரு = பெரும்பாணாற்றுப்படை

பொரு = பொருநராற்றுப்படை

பொறி.குறி= பொறியியல் குறியீடுகள்

மது = மதுரைக்காஞ்சி

மலை = மலைபடுகடாம்

முரு = திருமுருகாற்றுப்படை

முல் = முல்லைப்பாட்டு

வே.சொ= வேர்ச்சொற் கட்டுரைகள்

-----------------------------------------------------------------------------------


ஆக்கம் + இடுகை

கலைச்சொற்கள்

 

வை.வேதரெத்தினம்

[maraimani2021@gmail.com]

ஆட்சியர்

தமிழ்ப் பணி மன்றம்

[தி.பி.2052,கும்பம் (மாசி)03]

{15-02-2021}

--------------------------------------------------------------------------------


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக