name='description'/> தமிழ்த்தேன் : கலைச்சொற்கள் = GLOSSARY "D" TERMS

ஆங்கில நுட்பச் சொற்களுக்கு இணையான தூய தமிழ்ச் சொற்கள் !

விரும்பும் பதிவைத் தேடுக !

ஞாயிறு, 14 பிப்ரவரி, 2021

கலைச்சொற்கள் = GLOSSARY "D" TERMS

தீந்தமிழ் மொழியிருக்க, தென்னவரே ஆங்கிலம் ஏன் ?

--------------------------------------------------------------------

D.G.S&D = வழங்கல்,கழிப்புத் துறை தலைமை இயக்ககம் (த.எழு.65)

DAILY = வைகலும் (தினமும்) (குறள். 083)

DANCE MASTER = நட்டுவனார் (த.ஆ.அக)

DANGER BOARD = இடர்க் குறிப்பலகை

DARK BLUE = மணிநிறம் (த.ஆ.அக)

DASH = குறுங்கோடு

DATA PROCESSING = தரவினலசல் (இன்=சாரியை)

DATING = அரும்பொழுக்கு

DAWN = புலரி விடியல் (வைகறை)(பா.தொ122)

DAY – BAZAAR = நாளங்காடி (மது.430)

DEAD STOCK = கிடைச் சரக்கு

DEADLOCK = முடக்கம் (ஆ.து.த)

DEARNESS ALLOWANCE = அருந்தற்படி (வே.சொ..13)

DEBENTURE = கடனீடு

DEBUG = பிழையலசு

DEBUT = அரங்கேற்றம்

DECADE = பத்தாண்டு (த.இல)

DECIMALS = கீழ்வாயிலக்கம்(த.இல)

DECOCTION = கருக்கு (வே.சொ.122)

DECOCTION = வடிநீர் (த.ஆ.அக)

DECODER = குறிநீக்கி

DECORATION = கைபுனைவு (த.ஆ.அக)

DECORATION = கைபுனைவு (பா.தொ.75)

DECORATION = சுவடிப்பு

DECORUM = மதிப்பு வரம்பு (த.ஆ.அக)

DECREE = தீர்ப்பாணை (சட்.த.66)

DEDICATION = காணிக்கை (ஆ.து.த)

DEDUCE = தருவி

DEFINITION = வரம்புரை

DEFINITION = வரம்புரை (த.எழு.65)

DEGREE - B .Litஇல. வா (இலக்கிய வாலை)

DEGREE - B. Scஅறி .வா (அறிவியல் வாலை )

DEGREE – B.Aகலை.வா (கலையியல் வாலை)

DEGREE - B.Archக. க. வா (கட்டடக் கலையியல் வாலை)

DEGREE – B.B.A = வணி.மே.வா (வணிக மேலாண்மை வாலை)

DEGREE – B.C.A = கணி.ப.வா (கணினிப் பயனியல் வாலை)

DEGREE – B.Comவணி.வா (வணிகவியல் வாலை)

DEGREE – B.D.S. = ப.மரு.வா (பல் மருத்துவ வாலை)

DEGREE - B.Eபொ. வா (பொறியியல் வாலை)

DEGREE – B.L = ச.வா (சட்டவியல் வாலை)

DEGREE – B.Pharmம.செய்.வா (மருந்து செய்பியல் வாலை)

DEGREE - B.Sஅரி. வா (அரிவியல் வாலை)

DEGREE – B.Tech = பொ.நு.வா (பொறி நுட்பவியல் வாலை)

DEGREE – B.V.Sc = கா.அறி.வா (கால்நடை அறிவியல் வாலை)

DEGREE - M. Sc அறி .மே (அறிவியல் மேதை)

DEGREE - M.Aகலை .மே (கலையியல் மேதை)

DEGREE – M.Arch = க.க.மே (கட்டடக் கலையியல் மேதை)

DEGREE – M.Bம. வா (மருந்தியல் வாலை)

DEGREE - M.B.A வணி. மே. மே (வணிக மேலாண்மை மேதை)

DEGREE - M.C.Aகணி. ப. மே (கணினிப் பயனியல் மேதை)

DEGREE – M.Comவணி.மே (வணிகவியல் மேதை)

DEGREE - M.D.Sப. மரு. மே (பல் மருத்துவ மேதை)

DEGREE - M.Eபொ. மே (பொறியியல் மேதை)

DEGREE – M.L = (ச.மே (சட்டவியல் மேதை)

DEGREE – M.Litஇல.மே (இலக்கிய மேதை)

DEGREE – M.Pharmம.செய்.மே (மருந்து செய்பியல் மேதை)

DEGREE – M.Philமெ. பொ. மே (மெய்ப்பொருளியல் மேதை)

DEGREE – M.Sஅரி.மே (அரிவியல் மேதை)

DEGREE – M.Tech = பொறி.நு.மே (பொறி நுட்பவியல் மேதை

DEGREE - M.V.Scகா.அறி.மே (கால்நடை அறிவியல் மேதை)

DEGREE – Ph.Dமுனை (முனைவர்)

DEGREE HOLDER = பட்டதாரி(த.எழு.61)

DEL = அகற்று

DEL KEY = அகற்று விசை

DELETE = அகற்று

DELIVERY CHALAN = தருகைச்சீட்டு (த.ஆ.அக)

DELTA = கழிமுகம் (த.ஆ.அக)

DELTA CONNECTION = வலைமின் இணைப்பு

DEMAND DRAFT = பார்வை வரைவு

DEMOLISH = இடித்தழி (த.ஆ.அக)

DEMONSTRATIVE LETTER = சுட்டெழுத்து(த.இல)

DEMURRAGE = கிடப்பு வரி

DENDRON = ஓடிழை

DENIAL = மறுதலிப்பு (சொ.ஆ.41)

DENOMINATOR = கீழெண்

DENSITY = திண்ணிமை

DENT = அதுக்கு (வே.சொ.84)

DEPARTMENTAL STORE = பல்பொருள் அங்காடி

DEPARTMENTAL STORES = பல்துறைப் பண்டகம் (ஆ.து.த)

DEPOSIT – (CUMULATIVE TIME) = வளர் பணவை

DEPOSIT – (FIXED) = வரம்புப் பணவை

DEPOSIT – (RECURRING) = தொடர் பணவை

DEPOSIT – (TIME) = காலப் பணவை

DEPOSIT = பணவை (பணம் + வை)

DEPOT = ஆவடி (த.ஆ.அக)

DEPTH = நீத்தம் (பா.தொ.107)

DEPTH GAUGE = அகப்பளவி (த.ஆ.அக)

DEPUTATION = பகராண்மை(த.ஆ.அக)

DEPUTY MINISTER = இடைநிலை அமைச்சர்

DERIVATION = திரிபு (வே.சொ.269)

DERIVATION = வருவிப்பு

DERIVATIVE = வருதி

DERIVE = வருவி

DESCENDANT = பிறங்கடை (பா.தொ.119)

DESIGN = கோலப்பாடு (பக்.59.பொறி.குறி)

DESIGNATION = அலுவல் பெயர்(த.எழு.67)

DESIGNER = கோலிகர்

DESIGNER SAREE = கோலப் புடைவை

DESIRABLE = நயத்தக்க (பா.தொ.103)

DESIRE = நசை (பா.தொ.102)

DESK = பணிமேசை

DESKTOP = பணித்தளம்

DETAIL = வயணம்

DETAIL = வயணம் (த.ஆ.அக)

DETECT = துய்யறி

DETERGENT = அழுக்குப் போக்கி

DEVASTATING RAIN = அழிபெயல்(த.எழு.470

DEVELOPMENT = வளராக்கம்

DEVICE = ஆம்புடை (உபாயம்) வே.சொ.229)

DEW POINT = பனிப்பு நிலை

DEWY SEASON = அற்சிரம் (நற்84.6)

DIAGNOSE = பழுதறி

DIAGRAM = ஆரவரிப்பு (பக்.29.பொறி.குறி)

DIAGRAM = படவரைவு

DIAGRAM = விளக்கப்படம் (த.ஆ.அக)

DIAL = தகழி

DIAL TEST INDICATOR = தளச் சீரளவி

DIALYSIS = ஊடுபகுப்பி

DIASTOLIC = விரிதுடிப்பு

DICTATORSHIP = வல்லாண்மை

DIE = கட்டளை (வே.சொ.136)

DIE = புறப்புரிசை

DIE MAKER = கரு வடிப்போர்

DIE SET – (PIPE) = குழாய்ப் புரிசை

DIE SET (CONDUIT) = தடக் குழாய்ப் புரிசை

DIE SET = புரிசைக் கணம்

DIESEL ENGINE = தீயல் அழலை

DIFFERENCE = வேற்றுமை (சொ.ஆ.41)

DIFFUSION = விரவல்

DIGITAL = எண்மின்

DIGITAL WATCH = துடி கடிகை

DIGNITY = தகைமை (பா.தொ.89)

DILIGENCE = தளராவூக்கம்(ஆ.து.த)

DIMENSION = விண்ணாரம் (பக்.82.பொறி.குறி)

DINING TABLE = ஊ மணை

DIPLOMA = பட்டயம் (த.எழு.61)

DIPLOMA HOLDER = பட்டயதாரி(த.எழு.61)

DIPLOMACY = வெல்திறம் (த.ஆ.அக)

DIRECT CURRENT = நேரலை மின்சாரம்

DIRECTORY = கோப்பகம்

DISABLE = செயலிறக்கு

DISBURSING OFFICER = கொடுப்புரிமை அலுவலர்

DISCERN BY SMELL = மோத்தல் (மூக்கால் நுகர்தல்) (குறள்.

DISCONTINUANCE = இடையறல்

DISCONTINUANCE = ஒடிவை (இடையறவு) பா.தொ.56)

DISCREPANCY = மாறுபாடு (த.ஆ.அக)

DISCREPANCY = முரண்பாடு (த.ஆ.அக)

DISCUSSION =உசாவுதல் (ஆலோசித்தல்)(சொ.ஆ.57)

DISH = கும்பா

DISH = தட்டுஉண்கலம் (த.ஆ.அக)

DISPENSARY = மருந்தகம் (த.ஆ.அக)

DISPLAY = காட்சியணி (த.ஆ.அக)

DISPLAY = காட்சியம்

DISSIMILARITY = ஒப்பின்மை (த.ஆ.அக)

DISTANT PLACE = சேட்புலம் (த.ஆ.அக)

DISTANT PLACE = சேட்புலம்சேண், (பா.தொ.87,94)

DISTILLED WATER = ஆவிநீர்

DISTILLED WATER = ஆவிநீர் (த.ஆ.அக)

DISTINCTION = தனிச்சிறப்பு(த.இல)

DISTRESS = விழுமம் (துன்பம்) (குறள். 107)

DITCH & CREST = அவலும் மிசையும் (மது.240)

DIVERSITY = பன்மயம்

DIVIDEND = ஆதாயப்பங்கு (த.ஆ.அக)

DIVIDER = கவைமுள்

DIVIDER = கவைமுள் (த.ஆ.அக)

DOCTOR = மூதறிஞர் (த.எழு.63)

DOCTRINE = கொள்கை (சொ.ஆ.60)

DOMAIN = ஆட்களம்

DOMESTIC SCIENCE = மனையியல்

DOMINION = ஆட்சிப்பகுதி (த.ஆ.அக)

DORMANT = உறக்கநிலை (த.ஆ.அக)

DOSAI = தோசை (தோய்+செய்)

DOUBLE = இரட்டை

DOUBLE END SPANNER = இரு முனைச் சிலம்பு

DOUBLET = இரட்டை

DOUBLING = இரட்டல் (த.ஆ.அக)

DOUBT = ஈரொட்டுஅயிர்ப்பு (த.ஆ.அக)

DOWEL PIN = நெம்பாணி

DOZEN = கலம் (கலம் =12; பகம்=6 );{கலம்பகம் 18 உறுப்பமைவு]

DOZEN = பன்னீர் (தொல்..நூ.08, 26)

DRAINAGE WATER = வடிதாரை (பொறி.குறி.89)

DRAINAGE சாலகம் = (அங்கணம்) (வே.சொ.232)

DRAWING = ஓவம் (அக.54.4.நற்.268.4.பரி.21,28)

DRAWING HALL = அகலறை (குறி.98)

DRAWING OFFICER = எடுப்புரிமை அலுவலர்

DRAWING PIN = பிணையூசி

DRESSING ROOM = அணியரங்கம் (த.ஆ.அக)

DRIED GINGER = சுக்கு (வே.சொ.211)

DRIED UP TANK = அறுகுளம்(த.எழு.47)

DRILL – (COMBINATION) = குழிப்புக் குயிலி

DRILL - (TWIST) = சுழற் பீலிக் குயிலி

DRILL – STRAIGHT SHANK = செங்காற் குயிலி

DRILL - TAPER SHANK = கணைக்காற் குயிலி

DRILL BIT = குயிலி (வே.சொ.197,மது.474,511, நெடு.88,சிலப்.இந்.46)

DRILL BRACE = குயிலிச்சூரல்

DRILL CHUCK = குயிலிச்சிமிழி

DRILLER = குயினர் (மது.511)

DRILLER = குயினர் (மது.511) (த.ஆ.அக)

DRILLING MACHINE (BENCH) = விசியமைக் குயிற்பொறி

DRILLING MACHINE (HAND) = கைவலக் குயிற்பொறி

DRILLING MACHINE (PILLAR) = எழுவமைக் குயிற்பொறி

DRILLING MACHINE (RADIAL) = சுழலியக்கக் குயிற்பொறி

DRILLING MACHINE = குயிற் பொறி

DRINKING WATER = உண்ணீர் (த.ஆ.அக)

DRINKING WATER TANK = உண்குளம் (த.எழு.47)

DRINKS = சுவைநீர்

DRINKS = துவ்வை (வே.சொ.283)

DRINKS = நீராளம் (த.ஆ.அக)

DRIVER = வலவர் (அக.20.8,குறு.311.2,சிறு.260,புற.27)

DRIVING LICENCE = உகை உரிமம்

DRONE = சுரும்பு

DROPSY = நீர்க்கோவை (த.ஆ.அக)

DROUGHT = வற்கடம் (த.ஆ.அக)

DRUG = மருந்துச் சரக்கு(த.ஆ.அக)

DRUM = அரிப்பறை (ஐங்.81.2)

DRUM = ஆகுளி (இசைக்கருவி) (மலை.03)

DRY = உணங்கு (த.ஆ.அக)

DUALITY = இருமை (த.ஆ.அக)

DUCTILITY = தகடாகுமை

DUE DATE = முறை நாள்

DUET = எதிர்ப்பாட்டு (த.ஆ.அக)

DUMB = ஊமன் (குறு.58.4, 85.3)

DUNGEON = காரகம்இருளறை (த.ஆ.அக)

DUPLICATE = பகர்ப்பு (த.ஆ.அக)

DUPLICATING PAPER = இரட்டுத் தாள்

DUPLICATOR = இரட்டுப் பொறி

DURABILITY = உழைதிடம்

DURATION = காலக்கூறு (த.ஆ.அக)

DURATION = நிகழ்வுக் காலம்

DUSTER = தூளிப் பொறி ( தூளி=பொடி)

DUTY = கடப்பாடு (கடமைப் பொறுப்பு) (குறள். 211)

DYNAMICS = இயக்கவிசை இயல் (த.ஆ.அக)

DYNAMICS = இயக்கவியல்

DYNASTY = அரசமரபுகால்வழி (த.ஆ.அக)

-------------------------------------------------------------------------------

குறுக்க விளக்கம்

அக = அகநானூறு

அறி.க= அறிவுக் கதிர் (நூல்)

ஆ.து.த = ஆட்சித் துறைத் தமிழ் (நூல்)

இல.திரு= இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்.

இனி.நா= இனியவை நாற்பது

ஐங் = ஐங்குறுநூறு

க.த.அக = கழகத் தமிழ் அகராதி

கலி = கலித்தொகை

கார்.நா= கார் நாற்பது

குற = திருக்குறள்

குறி = குறிஞ்சிப்பாட்டு

குறு = குறுந்தொகை

சட்.த= சட்டத் தமிழ் (நூல்)

சில = சிலப்பதிகாரம்

சிறு = சிறுபாணாற்றுப்படை

சொ.ஆ. = சொல்லாராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்

த.ஆ.அ = தமிழ் – ஆங்கில அகராதி

த.இல. = தமிழ் இலக்கணம் (நூல்)

த.எழு. = தமிழில் எழுதுவோம் (நூல்)

த.நா.வி = தமிழ் நாட்டு விளையாட்டுகள்

நற் = நற்றிணை

நெடு = நெடுநல்வாடை

பதி = பதிற்றுப்பத்து

பரி = பரிபாடல்

பா.தொ. = பாட்டும் தொகையும் (நூல்)

புற = புறநானூறு

பெரு = பெரும்பாணாற்றுப்படை

பொரு = பொருநராற்றுப்படை

பொறி.குறி= பொறியியல் குறியீடுகள்

மது = மதுரைக்காஞ்சி

மலை = மலைபடுகடாம்

முரு = திருமுருகாற்றுப்படை

முல் = முல்லைப்பாட்டு

வே.சொ= வேர்ச்சொற் கட்டுரைகள்

--------------------------------------------------------------------------------

 ஆக்கம் + இடுகை

கலைச்சொற்கள்

வை.வேதரெத்தினம்
[maraimani2021@gmail.com]
ஆட்சியர்
தமிழ்ப் பணி மன்றம்
{தி.பி:2052,கும்பம் (மாசி) 02}
14-02-2021
--------------------------------------------------------------------------------

5 கருத்துகள்:

 1. இதைப்போன்ற தமிழ்ச்சொற்களை பயன்படுத்துவதன் மூலம் அறிவியல் பாடங்களை எளிமையாக தாய்மொழியில் புரியவைக்கமுடியும். பாரட்டுக்கள்.

  பதிலளிநீக்கு
 2. driving license = இதனை ஓட்டுநர் உரிமம் என்று தற்போது அழைக்கப்படுகிறது. இது தவறா?

  பதிலளிநீக்கு
 3. ஓட்டுநர் என்னும் சொல் இக்காலக் கண்டுபிடிப்பு. வலவர் என்பதே சங்க காலத்திலிருந்து வழக்கிலிருந்து வரும் சொல். “வலவன் ஏவா வானவூர்தி....” என்பது புறநானூற்றுப் பாடல் (27

  பதிலளிநீக்கு
 4. உகைத்தல் என்பது செலுத்துதல், இயக்குதல் என்பதைக் குறிக்கும் சொல். உந்தூர்தியை இயக்குவதற்கான உரிமம் “உகையுரிமம்” !

  பதிலளிநீக்கு